พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)

๑.  ชื่อ      พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์)  ฉายา  วรทสฺสี  อายุ  ๕๐    พรรษา  ๓๑

     วิทยฐานะ  ป.ธ.๙,   น.ธ.เอก,   ป.วค. (ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพครู), พธ.บ. (ปรัชญา),   ศษ.บ. (บริหารการศึกษา),  อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ),  ค.ม. (บริหารการศึกษา), PH.D (CULTURAL SCIENCE)

     สังกัด         วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร       

              ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

                ๑. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

                ๒. เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

                ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

                ๔. เจ้าคณะภาค ๑๐

                ๕. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

                ๖. ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

๒. สถานะเดิม

                ชื่อ  สุทัศน์    นามสกุล  ไชยะภา   เกิดวันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๖   เดือน มีนาคม   พุทธศักราช   ๒๕๑๔ บิดา  ชื่อ นายสา    ไชยะภา     มารดา   ชื่อ นางจันทร์  ไชยะภา   ณ บ้านเลขที่  ๑๕๒   หมู่ที่ ๕    บ้านราษฎร์นิยม     ตำบลโคกตูม   อำเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย์   

­­­๓. บรรพชา

          วันที่  ๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๓๓  ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    

          พระอุปัชฌาย์    พระสุเมธาธิบดี   (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ  ป.ธ.๘)   อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

๔. อุปสมบท

          วันที่  ๒๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๓๕    ณ  อุโบสถวัดกลาง   ตำบลนางรอง        อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

          พระอุปัชฌาย์ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖  ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐

          พระกรรมวาจาจารย์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, Ph.D.)    เจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์, และเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์   ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่   พระครูธีรคุณาธาร  

          พระอนุสาวนาจารย์  พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ (บัณฑร ชินวํโส น.ธ.เอก, อภิธรรมบัณฑิต)   เจ้าอาวาสวัดกลาง  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  และเจ้าคณะอำเภอนางรอง 

๕. วิทยฐานะ

          พ.ศ. ๒๕๒๗  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

          พ.ศ. ๒๕๓๐  สอบได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)  สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์

          พ.ศ. ๒๕๓๘  สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)  สำนักเรียนวัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. ๒๕๔๑  สำเร็จปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.)  สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          พ.ศ. ๒๕๔๔  สำเร็จปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          พ.ศ. ๒๕๔๕     สำเร็จประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพครู  (ป.วค.)   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          พ.ศ. ๒๕๔๘     สำเร็จปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          พ.ศ. ๒๕๕๔  สำเร็จปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

          พ.ศ. ๒๕๕๗  สำเร็จปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           ความชำนาญพิเศษ       

                ๑. ความชำนาญด้านพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์ และงานสารบรรณ

                ๒. ความชำนาญด้านการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

                ๓. ความชำนาญด้านการอบรมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ

                ๔. ความชำนาญด้านการบรรยายงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปรัชญาการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา  และการบริหารสำนักเรียน

๖.  งานการปกครอง   

          พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นหัวหน้าศูนย์สังฆศาสน์ธำรง   ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทร์บุรี

 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม   

          พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๖๐    เป็นเจ้าคณะ ๒ วัดโมลีโลกยาราม

          พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน    เป็นพระกรรมวาจาจารย์

          พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  

          พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๓  ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมพระนวกะและสามเณรรับเข้าใหม่ในช่วงเข้าพรรษา

          พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน  เป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกหัดอบรมพระนวกะและสามเณรนวกะประจำปี

          พ.ศ. ๒๕๕๔   เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๕๔ –  ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์สังฆศาสน์ธำรง   ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

          พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่

          พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นพระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ)

          พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นรองเจ้าคณะภาค ๙

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๐

๗.  งานการศาสนศึกษา

              พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

              พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

              พ.ศ. ๒๕๕๒  – เป็นผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบวัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดศรีสะเกษ

                                 – เป็นอาจารย์พิเศษสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญเอก สำนักศาสนศึกษาวัดชัยมงคล สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  

              พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรประจำ บรรยายถวายความรู้ เรื่อง “การศาสนศึกษา” แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสตั้งใหม่ทั่วประเทศ รวมปีละ ๕ รุ่น  ณ สถาบันพระสังฆาธิการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

              พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบวัดมหาธาตุ  จังหวัดยโสธร

              พ.ศ. ๒๕๕๓  – ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการอำนวยการในการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม  เขตบางกอกใหญ่    กรุงเทพมหานคร

                                 – เป็นคณะกรรมการอำนวยการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม  เขตบางกอกใหญ่    กรุงเทพมหานคร

              พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

              พ.ศ. ๒๕๕๔  – เป็นรักษาการแทนเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

              พ.ศ. ๒๕๕๔  –  ๒๕๕๕  เป็นคณะกรรมการอำนวยการในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

              พ.ศ. ๒๕๕๔  –  ปัจจุบัน  เป็นคณะทำงานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา วิชาวินัย

              พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบธรรมศึกษาไปเปิดสอบ ณ วัดวชิรธรรมปทีป   มลรัฐนิวยอร์ก   ประเทศสหรัฐอเมริกา  

              พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นผู้อำนวยการศูนย์มหาบาลีวิชชาลัย  ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาภาษาบาลีสำหรับฆราวาสทั่วไป  

              พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ด้านการบริหารการศึกษาบาลีแก่ครูบาลี และเจ้าสำนักเรียน-เจ้าสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ  โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

              พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้วิชา “บาลีไวยากรณ์” แก่ครูสอนบาลีทั่วประเทศ  โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ณ  วัดปากน้ำ   เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร

              พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็นคณะกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีดีเด่นประจำปี

              พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี  ณ สนามสอบวัดกัลยาณมิตร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

              พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  ได้รับมอบหมายจากเจ้าสำนักเรียนให้เป็นผู้อำนวยการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปี  ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒  ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ ระยะเวลา ๖๐ – ๗๐ วัน สิ้นงบประมาณดำเนินงานปีละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปี ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในโครงการปีละ ๒๕๐-๓๐๐ รูป สิ้นงบประมาณปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลงานเขียน

              ๑.  เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ.๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

              ๒. ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่

              ๓.  ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญเอก (พ.ศ. ๒๕๔๙)

              ๔.  หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์

              ๕. เบญจศีลเบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์  

              ๖. คู่มือคู่ใจพระคาถาธรรมบท

              ๗. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะภาค ๑ – ภาค ๔

              ๘. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕ – ภาค ๘

สมณศักดิ์

           พ.ศ. ๒๕๓๘      ประโยค ป.ธ.๙          

           พ.ศ. ๒๕๕๑      ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ที่   “พระเมธีวราภรณ์”   

           พ.ศ. ๒๕๕๖      ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี”                    

          พ.ศ. ๒๕๕๙      ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี”    

          พ.ศ. ๒๕๖๓      ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร”