ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน
แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร จำนวน ๔๐๐ รูป


—————————

             ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ได้จัดพิธีถวายสลากภัต-สลากทานแก่พระภิกษุสามเณรเป็นประเพณีมายาวนาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๓.๓๐ น.

             – ญาติโยมและพระภิกษุสามเณรพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ

             – ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล – ฟังพระธรรมเทศนา “วัสสูปนายิกาขันธกะ”

เวลา ๑๔.๓๐ น.

             – ญาติโยมร่วมกันถวายสลากภัต-สลากทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เสร็จแล้วรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๕.๐๐ น.

             – พระภิกษุและสามเณรนวกะ ประกอบพิธีขอนิสสัย

เวลา ๑๖.๐๐ น.

             – พระสงฆ์สามเณรทำวัตร-สวดมนต์-ฟังวัสสูปนายิกขันธกะ-อธิษฐานพรรษา


วัตถุประสงค์

             (๑) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี ปัญญาบารมี ซึ่งเป็นประเพณีในวันเข้าพรรษา

             (๒) เพื่อบำรุงพระภิกษุสามเณรศาสนทายาทผู้ศึกษาพระธรรมวินัย

             สลากภัต เป็นเครื่องไทยธรรม เช่น เครื่องอุปโภคที่ควรแก่สมณะ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำ ยาสระผม ยารักษาโรค น้ำปานะ(นม-น้ำผลไม้) ผงซักฟอก เป็นต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสมควรแก่สมณะ เช่น กาต้มน้ำร้อน พัดลม เป็นต้น และ/หรือจตุปัจจัยใช้สอยตามสมควรแก่กำลัง จะถวายรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้ตามกำลังศรัทธา

วิธีปฏิบัติ

             ญาติโยมนำเครื่องไทยธรรมของตนมาติดสลากในเวลา ๑๒.๐๐น.เป็นต้นไป พระภิกษุสามเณรจับสลาก ได้สลากหมายเลขใดก็รับหมายเลขนั้น โดยโยมผู้เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวาย (ถ้าไม่สามารถมาได้ จะนำสิ่งของมาให้เจ้าหน้าที่วัดจัดถวายแทนได้)

             ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา ณ อาคารโมลีปริยัตยากร ในวันเวลาดังกล่าว

             สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092-5609111, 089-6601464, 086-7962617 (พระมหาอภิลักษณ์), 087-9166713 (พระมหาสดใส), 097-0164479 (พระมหาพีรธร) หรือที่ https://line.me/R/ti/p/%40aww9223v

             การเดินทาง https://www.watmoli.org/index.php?url=map