ขอเชิญร่วมงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยาราม

ขอเชิญร่วมงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

————————————-

      วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๖ รูป และเพื่อทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส-บูรพาจารย์ของสำนัก

กำหนดการ


เวลา ๐๙.๐๐ น.

      มอบทุนศึกษาสงเคราะห์และข้าวสาร แก่นักเรียนนักศึกษา ทุนสาธารณสงเคราะห์และข้าวสารแก่คนชรา ผู้พิการ

เวลา ๑๐.๓๐ น.

      พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น.

      ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร ๖๐๐ รูป

เวลา ๑๒.๓๐ น.

      พิธีทักษิณานุประทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ของสำนักเรียน

เวลา ๑๔.๐๐ น.

      มอบทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ และมอบของที่ระลึกแก่คฤหัสถ์ ผู้สอบบาลีศึกษาได้ประจำปี ๒๕๖๒

      วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ่ มีพระภิกษุสามเณรสอบพระบาลีได้เป็นอันดับที่ ๑ ของกรุงเทพมหานครติดต่อกัน ดังนี้ พ.ศ.๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ สำหรับปีนี้ มีพระภิกษุสามเณรสอบพระบาลีได้เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ ในพรรษานี้ มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษารวม ๔๔๔ รูป ในวาระมหากุศลนี้ ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

      ๑. เจ้าภาพทุนการศึกษา เพื่อถวายกำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์สามเณรเหล่าศาสนทายาท สืบอายุพระพุทธศาสนา ดังนี้

      ประโยค ๑-๒ จำนวน ๘๕ รูปๆละ ๔,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๔๓ รูปๆละ ๕,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๔ จำนวน ๔๓ รูปๆละ ๖,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๕ จำนวน ๒๖ รูปๆละ ๗,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๖ จำนวน ๑๓รูปๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๗ จำนวน ๑๓ รูปๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๘ รูปๆละ ๓๕,๐๐๐ บาท

      ประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๕ รูป ๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท

      หมายเหตุ : ผ้าไตรจีวรผู้รับทุน ๒๓๖ ไตร คุณสุนิสา ภู่วิไลวัฒนกิจ เป็นเจ้าภาพ

      ๒. เจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ถวายพระมหาเถระ เพื่อสร้างทานบารมี คือ

             (๑) ไทยธรรมชุดใหญ่ ผ้าไตรและปัจจัย จำนวน ๕๐ ชุด ชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท

             (๒) ไทยธรรมชุดเล็ก ผ้าไตรและปัจจัย ๑๕๐ ชุด ชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท

      ติดต่อ พระมหาวุฒิภัทร 098-8430299, พระมหาสดใส 087-9166713

      ๓. เจ้าภาพโรงทาน ถวายพระสงฆ์สามเณรและให้ฆราวาสผู้มาร่วมงานทุกท่าน

      ติดต่อ พระมหาพีรธร 097-0164479, พระมหาสดใส 087-9166713

      ๔.   เจ้าภาพทุนสาธารณะสงเคราะห์ และทุนการศึกษา ดังนี้

             – เจ้าภาพทุนสาธารณสงเคราะห์และข้าวสาร ๑๕ กก. มอบให้คนชราและผู้พิการ ๕๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)

            – เจ้าภาพทุนศึกษาสงเคราะห์และข้าวสาร ๑๐ กก. แก่นักเรียนนักศึกษา ๑๕๐ ทุน (ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท)

      จองได้ที่ พระมหาอภิลักษณ์ 096-7962617, พระมหานัฐพล 093-3955446 หรือ

      ๕. ร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

      ชื่อบัญชี : สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

      ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากคลองตลาด

      เลขที่บัญชี 160-0-05071-9

      สอบถาม โทร. 092-5609111, 089-6601464

      หมายเหตุ : ท่านที่โอนผ่านธนาคาร โปรด สแกนใบเพย์อินส่งมาที่ ID Line. @aww9223v พร้อมชื่อ สกุล ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป