ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยาราม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารโรงเรยนพระปริยัติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

สร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ชั้น ๑

 1. ห้องประชุมอเนกประสงค์/เรียนรวม ขนาด ๓๕๐ รูป/คน ๑ ห้อง ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 2. อาสน์สงฆ์ไม้สัก จำนวน ๒๐ ตัว ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 3. เวทีประชุม (ตั้งแท่นอาสน์สงฆ์/โต๊ะหมู่บูชา/พระบรมฉายาลักษณ์) ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 4. ห้องรับรองพระเถระ/ห้องน้ำภายใน จำนวน ๑ ห้อง ๖๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 5. ห้องน้ำพระภิกษุ ๑๑ ห้อง (ห้องรวม ๒ ห้อง) ห้องละ ๓๕,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 6. ห้องน้ำปานะ ๑ ห้อง ๑๕๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 7. ห้องพัสดุอุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ ๑ ห้อง ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ชั้น ๒

 1. ห้องประชุม/เรียนรวม ขนาด ๑๔๕ รูป ๑ ห้อง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 2. ห้องเรียนขนาด ๔๐ รูป จำนวน ๔ ห้อง ห้องละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 3. ห้องพักครู/ห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 4. ห้องน้ำพระภิกษุ ๗ ห้อง ห้องละ ๓๕,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 5. ห้องพักพระอาจารย์ปกครอง ๑ ห้อง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)

ชั้น ๓

 1. ห้องเรียนขนาด ๔๐ รูป จำนวน ๔ ห้อง ห้องละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 2. ห้องเรียนขนาด ๓๕ รูป จำนวน ๔ ห้อง ห้องละ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 3. ห้องพักครู/ห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 4. ห้องน้ำพระภิกษุ ๗ ห้อง ห้องละ ๓๕,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 5. ห้องพักพระอาจารย์ปกครอง ๑ ห้อง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)

ชั้น ๔

 1. ห้องเรียนขนาด ๔๐ รูป จำนวน ๔ ห้อง ห้องละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 2. ห้องเรียนขนาด ๓๕ รูป จำนวน ๔ ห้อง ห้องละ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 3. ห้องพักครู/ห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 4. ห้องน้ำพระภิกษุ ๗ ห้อง ห้องละ ๓๕,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)
 5. ห้องพักพระอาจารย์ปกครอง ๑ ห้อง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จารึกชื่อ)

รายการอื่น ๆ

 1. เสาโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑๗๖ ต้น ต้นละ ๕๐,๐๐๐ บาท
 2. บันไดอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๓๕,๐๐๐ บาท
 3. กระเบื้องมุงหลังคา จำนวน ๓๕๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๑,๒๐๐ บาท
 4. กระเบื้องปูพื้น จำนวน ๑,๙๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท

การร่วมทำบุญ

สามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารดังนี้

เลขบัญชี : 107-221896-0
ชือบัญชี : กองทุนก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยาราม
ธนาคาร : ไทยพานิชย์
สาขา : ถนนอิสรภาพ

ติดต่อสอบถาม โทร. 092-5609111, 089-6601464, 089-6058287

รายการทำบุญ
รายการร่วมทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ขอเชิญร่วมสร้างถาวรวัตถุในวัดโมลีโลกยาราม