รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
กท ๑๑๖๒/๑๑๐๖ พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์
กท ๑๑๖๒/๑๑๐๗ สามเณรวิไล สีมาลัยพร
กท ๑๑๖๒/๑๑๐๘ สามเณรกิตติภพ บุญไชย
กท ๑๑๖๒/๑๑๐๙ สามเณรกิตติธร วรคันทักษ์
กท ๑๑๖๒/๑๑๑๐ สามเณรสิทธิศักดิ์ สมัครกสิการ
กท ๑๑๖๒/๑๑๑๑ สามเณรปิยวิทย์ บุญเสือ
กท ๑๑๖๒/๑๑๑๒ สามเณรธนพัตน์ สุขกากิจ
กท ๑๑๖๒/๑๑๑๓ สามเณรกรินทร์ สีสันต์
กท ๑๑๖๒/๑๑๑๔ สามเณรจรัลพงศ์ แสงสว่าง
๑๐ กท ๑๑๖๒/๑๑๑๕ สามเณรพีรพล เขียวหอม
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
กท ๑๒๖๒/๐๓๘๕ พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์
กท ๑๒๖๒/๐๓๘๖ พระสุเทพ ธมฺมสาโร ลุนหล้า
กท ๑๒๖๒/๐๓๘๗ พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข
กท ๑๒๖๒/๐๓๘๘ พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม
กท ๑๒๖๒/๐๓๘๙ พระกิตธิพัทธ์ อภิวณฺโณ เอนกวนิชร์
กท ๑๒๖๒/๐๓๙๐ พระทิณกร เตชธมฺโม สีพิลา
กท ๑๒๖๒/๐๓๙๑ สามเณรยุทธการ พรหมรังสี
กท ๑๒๖๒/๐๓๙๒ สามเณรกิดา วงไชคำ
กท ๑๒๖๒/๐๓๙๓ สามเณรศิวพงษ์ แก้วรัศมี
๑๐ กท ๑๒๖๒/๐๓๙๔ สามเณรทศพล สุทิน
๑๑ กท ๑๒๖๒/๐๓๙๕ สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง
๑๒ กท ๑๒๖๒/๐๓๙๖ สามเณรนฤเบศร์ เสนาลา
๑๓ กท ๑๒๖๒/๐๓๙๗ สามเณรทรงพล แต่เจริญ
๑๔ กท ๑๒๖๒/๐๓๙๘ สามเณรสุริยา เกนสาคู
๑๕ กท ๑๒๖๒/๐๓๙๙ สามเณรพลวัต กุลสา
๑๖ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๐ สามเณรกำพล ศรีลาชัย
๑๗ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๑ สามเณรศุภกร เชื้อนุ่น
๑๘ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๒ สามเณรปวริศว์ มีวงศ์
๑๙ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๓ สามเณรเฉลิมพงษ์ พริ้งเพริด
๒๐ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๔ สามเณรศรายุทธ พรมหนู
๒๑ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๕ สามเณรวรรธนะ หาญสุโพธิ์
๒๒ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๖ สามเณรวราพล วิลา
๒๓ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๗ สามเณรนัฐฤทธิ์ ยวงเดชกล้า
๒๔ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๘ สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี
๒๕ กท ๑๒๖๒/๐๔๐๙ สามเณรศิริชัย ขันธุรา
๒๖ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๐ สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี
๒๗ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๑ สามเณรชัยประสิทธิ์ สัมโย
๒๘ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๒ สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย
๒๙ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๓ สามเณรพุฒินาท ประมวล
๓๐ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๔ สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี
๓๑ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๕ สามเณรภูริภัทร มาลาสาย
๓๒ กท ๑๒๖๒/๐๔๑๖ สามเณรภาณุเดช ประทุม
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
กท ๑๓๖๒/๐๓๑๕ พระวิศิษฎ์ อินฺทโชโต ดวงประทุม
กท ๑๓๖๒/๐๓๑๖ พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์
กท ๑๓๖๒/๐๓๑๗ พระณรงค์ ฐานุตฺตโร สัจจะสมบัติฐานะดี
กท ๑๓๖๒/๐๓๑๘ พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์
กท ๑๓๖๒/๐๓๑๙ พระมหากฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์
กท ๑๓๖๒/๐๓๒๐ พระจิระเดช จารุวณฺโณ สวัสดิ์รัมย์
กท ๑๓๖๒/๐๓๒๑ พระมหาคมกริช วชิราวุโธ ภูจีน
กท ๑๓๖๒/๐๓๒๒ พระอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร์
กท ๑๓๖๒/๐๓๒๓ พระสุระ มหุสฺสาโห สุกรี
๑๐ กท ๑๓๖๒/๐๓๒๔ พระรัฐฐา รฏฺฐธมฺโม จารัส
๑๑ กท ๑๓๖๒/๐๓๒๕ พระมหาสุนทร วรสุนฺทโร ดุจจานุทัศน์
๑๒ กท ๑๓๖๒/๐๓๒๖ สามเณรเกตุ สุวรรณี
๑๓ กท ๑๓๖๒/๐๓๒๗ สามเณรบุญเถิง มณีวงศ์
๑๔ กท ๑๓๖๒/๐๓๒๘ สามเณรปริญญา หดราช
๑๕ กท ๑๓๖๒/๐๓๒๙ สามเณรมนตรี เสสา
๑๖ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๐ สามเณรสหชาติ ภูลายยาว
๑๗ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๑ สามเณรเจษฎากร แก้วตะยา
๑๘ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๒ สามเณรประจักษ์ มีผล
๑๙ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๓ สามเณรนฤดล อุดมพันธ์
๒๐ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๔ สามเณรอรรถพร หาแก้ว
๒๑ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๕ สามเณรทศพร ศรชัย
๒๒ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๖ สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ
๒๓ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๗ สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา
๒๔ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๘ สามเณรวงศกร พูนทอง
๒๕ กท ๑๓๖๒/๐๓๓๙ สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ
๒๖ กท ๑๓๖๒/๐๓๔๐ สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์
๒๗ กท ๑๓๖๒/๐๓๔๑ สามเณรโชดก พะโย
๒๘ กท ๑๓๖๒/๐๓๔๒ สามเณรพลภูมิ วาตะ
๒๙ กท ๑๓๖๒/๐๓๔๓ สามเณรวุฒิชัย ละมูล

Hits: 11