รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๔ นายโกศล วิมลาภิรัต วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๕ นางรัตนา พรหมปฏิมา วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๖ นายนิรันดร์ จันทร์เขียว วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๗ นายศิวัช ละออง วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๘ นายวิชาญ มินศิริ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๙ นายสมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๐ นายนพสิทธิ์ สันติธัญโรจน์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๑ นางสาวปราง เล็กชลยุทธ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๒ นายวิชัยยันต์ พวงจันทร์ วัดโมลีโลกยาราม
๑๐ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๓ นางสาวมุทิตา ประกายเพชร วัดโมลีโลกยาราม
๑๑ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๔ นายชิตนนท์ ปลอดปล้อง วัดโมลีโลกยาราม
๑๒ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๕ นายสุรชัย วงศ์คำจันทร์ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๖ นางรัตนมณี ละออง วัดโมลีโลกยาราม
๑๔ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๗ นางสาวปอแก้ว เล็กชลยุทธ วัดโมลีโลกยาราม
๑๕ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๘ นางสาวธาริกา พงษ์สิทธิกาญนา วัดโมลีโลกยาราม
๑๖ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๑๙ นายศิวาพัชญ์ พรรณขาม วัดโมลีโลกยาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
กท ๑๕๓๖๒/๒๓๓๐ แม่ชีปฐมา มุทธาประนัง วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๕๓๖๒/๒๓๓๑ นางสายสมร นาคลดา วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๕๓๖๒/๒๓๓๒ แม่ชีศรีบุษบา ทองคำ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๕๓๖๒/๒๓๓๓ นางสาวณิชามน แสงเดือน วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๕๓๖๒/๒๓๓๔ นายสุริยะ สีมันตะ วัดโมลีโลกยาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
กท ๑๖๓๖๒/๑๗๘๑ นางสาวณัฐฏ์ชุภา วรานิธิชาโรจน์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๖๓๖๒/๑๗๘๒ นางสาวยิ่งพิสุทธิ์ ฤทธิ์มณี วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๖๓๖๒/๑๗๘๓ นางสาวสุทัศนาภรณ์ วงศ์ตระกูล วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๖๓๖๒/๑๗๘๔ นางสาววัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ วัดโมลีโลกยาราม

Hits: 9