พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม เฝ้ารับประทานตาลปัตรและทุนการศึกษา

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ พระภิกษุ สามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ที่สอบได้พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เฝ้ารับประทานถวายตาลปัตร อักษรพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมทุนการศึกษา และผู้สอบได้ชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค เฝ้ารับประทานถวายตาลปัตรอักษรพระนามพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีฯ พร้อมทุนการศึกษา ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสํานักหอสมุดแห่งชาติ