ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมพิธี

บรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท

ประจำปี ๒๕๖๒

ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้กำหนดการ


เวลา ๐๙.๐๙ น.

             – นาคพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ

             – เจ้าภาพลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตร

เวลา ๐๙.๓๐ น.

             พิธีแห่นาครอบพระอุโบสถและพระวิหาร

เวลา ๑๐.๐๐ น.

             – พิธีมอบผ้าไตรแก่นาค

             – เจ้าภาพนั่งประจำเก้าอี้ตามลำดับตรงหน้านาคของตน

             – นาคกราบเจ้าภาพ

             – เจ้าภาพมอบผ้าไตร

             – นาครับผ้าไตรแล้วเดินเข้าแถวสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๙ น.

             – พิธีบรรพชาสามเณร

เวลา ๑๑.๐๙ น.

             – เจ้าภาพถวายบาตรแก่สามเณร

             – สามเณรอนุโมทนาให้พรแก่เจ้าภาพ เป็นเสร็จพิธี

             – สามเณรทั้งหมดฉันภัตตาหารเพล


             หากท่านใดมีศรัทธาประสงค์จะรับจองเป็นเจ้าภาพบาตรและผ้าไตรในการบรรพชา สามารถติดต่อขอจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร เลขานุการวัดโมลีโลกยาราม โทร. ๐๙๖-๗๙๖๒๖๑๗ หรือ ๐๘๙-๖๖๐๑๔๖๔ โดยมีค่าใช้จ่าย ๓,๐๐๐ บาท ต่อรูป หรือสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

Views: 0