ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ รูป ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ

ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

จำนวน ๕๐๐ รูป

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙ ก.พ. ๖๔


วิธีจองเป็นเจ้าภาพ

       ๑. กำหนดวันที่จะเป็นเจ้าภาพและรายการที่จะจองเป็นเจ้าภาพ รายการใดรายการหนึ่ง หรือเจ้าภาพทั้งวัน

       ๒. แจ้งความประสงค์ได้ที่พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาส โทร. 092-5609111, 089-6601464 เพื่อจัดทำบัญชีเจ้าภาพเป็นลำดับไป

       ๓. สาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่วัด หรือหากไม่สะดวก สามารถร่วมทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคารได้

       เลขบัญชี : 160-0-05071-9

       ชื่อบัญชี  : สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม         

       ธนาคาร : กรุงไทย  

       สาขา : ปากคลองตลาด

       ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


รายการค่าใช้จ่าย

อบรมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (รวมค่าใช้จ่ายทั้งวัน ๓๐,๐๐๐ บาท)

       ค่าภัตตาหารเช้า วันละ 5,000 บาท

       ค่าภัตตาหารเพล วันละ 20,000 บาท

       ค่าน้ำปานะ (บ่าย-เย็น) วันละ 5,000 บาท

อบรมครั้งที่ ๒ (ซ่อม) วันที่ ๖ มีนาคม – ๖ เมษายน  ๒๕๖๔ (รวมค่าใช้จ่ายทั้งวัน ๑๕,๐๐๐ บาท)

       ค่าภัตตาหารเช้า วันละ 2,500 บาท

       ค่าภัตตาหารเพล วันละ 10,000 บาท

       ค่าน้ำปานะ (บ่าย-เย็น) วันละ 2,500 บาท


        หมายเหตุ : ผู้ที่โอนผ่านธนาคาร โปรดสแกนใบเพย์อินส่งมาที่ไลน์ วัดโมลีโลกยาราม จล. โทร. 092-5609111 หรือ วัดโมลีโลกยาราม Line ID : 024728147 พร้อมชื่อ สกุล – ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป ถ้าไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตรตามกำหนด โปรดแจ้งที่ พระมหาอภิลักษณ์ โทร. 086-7962617,  พระมหาสดใส โทร. 087-9166713 เพราะอาจจะมีการผิดพลาดในการส่งได้