รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. แม่ชีสุริโยพัชร์ อุทุมพันธ์ ๔๒ บ.ศ.๑-๒
๒. นายสุรชัย วงศ์คำจันทร์ ๓๘ บ.ศ.๑-๒
๓. นายพิสิษฐ์ ณ วิชัย ๕๓ ๑๐ บ.ศ.๑-๒
๔. นางสาวพิชญาพัคภ์ ฟองดา ๒๔ ๕๐ บ.ศ.๑-๒
๕. นายสุรพล ภานุโสภา ๕๖ ๕๑ บ.ศ.๑-๒
๖. แม่ชีปฐมา มุทธาประนัง ๖๘ ๔๐ บ.ศ.๑-๒
๗. แม่ชีทองหล่อ เพ็ชรน้ำน้อย ๖๒ ๔๑ บ.ศ.๑-๒
๘. นางสาวสุทัศนาภรณ์ วงศ์ตระกูล ๔๖ ๔๒ บ.ศ.๑-๒
๙. นางสาวมุทิตา ประกายเพชร ๔๒ ๔๓ บ.ศ.๑-๒
๑๐. นางสาวสมพรนุช ตันศรีสุข ๓๗ ๔๔ บ.ศ.๑-๒
๑๑. นางเยาวลักษณ์ นิตย์ธีรานนท์ ๖๔ ๔๕ บ.ศ.๑-๒
๑๒. นางชฎาภา ไกรฤกษ์ ๕๒ ๔๖ บ.ศ.๑-๒
๑๓. นางนวลนรา จิ๋วน้อย ๔๙ ๔๗ บ.ศ.๑-๒
๑๔. นางกรรณิกาณ์ พรมวงค์ ๔๗ ๔๘ บ.ศ.๑-๒
๑๕. นางสาววรากร ธาราบุญรัตน์ ๒๙ ๔๙ บ.ศ.๑-๒
๑๖. นายไพฑูรย์ ปรีเกษม ๓๙ ๕๒ บ.ศ.๑-๒
๑๗. นางวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ ๖๓ บ.ศ.๓
๑๘. นายอดุลย์ คนแรง ๕๕ บ.ศ.๓
๑๙. นางสาวพิมพ์วรีย์ รุจิวิทูรกุล ๔๔ บ.ศ.๓
๒๐. แม่ชีณัฏฐกมล อิทธยา ๒๖ บ.ศ.๓
๒๑. นางสาวจินตนา พรหมอักษร ๕๒ บ.ศ.๓
๒๒. นางสาวรุ่งนภา ชาญพิทักษ์สมุทร ๓๙ บ.ศ.๓
๒๓. นางสาวมยุรี ศรีอุดมศักดิ์ ๒๘ บ.ศ.๓
๒๔. นายพาณุ ด้วงกัน ๔๔ ๑๐ บ.ศ.๓
๒๕. นางอำนวยพร สุขอารมย์ ๖๘ ๒๗ บ.ศ.๓
๒๖. นางสรียา วุฒิชาญ ๖๗ ๒๘ บ.ศ.๓
๒๗. นางสุภาพร ชูแสง ๖๖ ๒๙ บ.ศ.๓
๒๘. นางสาวศรีสุวรรณ จุฑาบัณฑิตกุล ๕๐ ๓๐ บ.ศ.๓
๒๙. นางสาวสินีรัตน์ ศรีประทุม ๔๖ ๓๑ บ.ศ.๓
๓๐. แม่ชีสุทธิกาญจน์ โชติวิเชียร ๔๓ ๓๒ บ.ศ.๓
๓๑. นายยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ ๓๖ ๓๓ บ.ศ.๓
๓๒. นางสาววริศนันท์ เจริญนิธิกุล ๒๓ ๓๔ บ.ศ.๓
๓๓. นางสาวพรรณชนกพร ผมน้อย ๔๒ ๓๕ บ.ศ.๓
๓๔. นางสาวกชวรรณ กอบเงินทอง ๔๐ ๓๖ บ.ศ.๓
๓๕. นางสาววารุณี จารุวิมลรัตน์ ๔๑ ๓๗ บ.ศ.๓
๓๖. นางสาวกฤตพร อินต๊ะปัน ๓๙ ๓๘ บ.ศ.๓
๓๗. นายมารุต อินถา ๓๕ ๓๙ บ.ศ.๓
๓๘. นางสุทิศา กิจบำรุงศิลป์ ๖๑ บ.ศ.๔
๓๙. นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณชิน ๕๕ บ.ศ.๔
๔๐. นายสุริยะ สีมันตะ ๒๓ บ.ศ.๔
๔๑. นางสาววิจิต เมฆสกุล ๖๓ บ.ศ.๕
๔๒. นายณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ๔๓ บ.ศ.๕
๔๓. แม่ชีไพรินทร์ หมื่นสาย ๓๘ บ.ศ.๕
๔๔. นางสาวนงลักษณ์ พิสุทธิ์จรุงใจ ๔๕ บ.ศ.๕
๔๕. นางสาววิมล ทับมาโนช ๔๕ บ.ศ.๖
๔๖. นายปรีชา แก้วทาสี ๔๒ บ.ศ.๖
๔๗. แม่ชีมนัสนันท์ พยัคฆินทร์ ๔๑ บ.ศ.๘