กาพย์มหาสินธุมาลี

                กาพย์มหาสินธุมาลี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนคลื่นในแม่น้ำใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

                ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต           ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ

                ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ            มหาสินฺธุมาลี มตา

        แปลว่า ก็ในท้ายบาทที่ ๔ แห่งกาพย์สินธุมาลีใด เพิ่มเข้าอีก ๒ อักษร หากกาพย์ใดมีลักษณะดังกล่าวนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า มหาสินธุมาลี”

        จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์มหาสินธุมาลี บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค ตรงกับกาพย์สินธุมาลีทุกประการ แต่เพิ่มคำต่อท้ายอีก ๒ คำ จึงเป็น ๓๐ คำ เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 8