รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๓ สามเณรรัฐพงศ์ หัสคำ
๒. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๔ สามเณรจักร์กรี พิราโสภา
๓. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๕ สามเณรศิริพร ทองวิเศษ
๔. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๖ สามเณรชาญชัย สุขประเสริฐ
๕. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๗ สามเณรสาคร ภู่ประยูร
๖. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๘ สามเณรอัฐพล ใจหาญ
๗. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๙ สามเณรธีรยุทธ หงษา
๘. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๐ สามเณรเสถียร แก้วอุ่น
๙. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๑ สามเณรศิริชัย จารุนัย
๑๐. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๒ สามเณรปัญญา ทัดเทียม
๑๑. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๓ สามเณรรังสรรค์ ใจเที่ยง
๑๒. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๔ สามเณรอรุณ สุนันทา
๑๓. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๕ สามเณรสุพรรณ์ เจริญศรี
๑๔. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๖ สามเณรวีระ อุภัยศรี
๑๕. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๗ สามเณรยงยุทธ อินทร์วิเศษ
๑๖. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๘ สามเณรสุพิษ หมูทอง
๑๗. กท ๑๒๔๓/๐๑๔๙ สามเณรวีระ พาลี
๑๘. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๐ สามเณรศิริพงษ์ พวงแก้ว
๑๙. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๑ สามเณรสลัก บุญลักษณ์
๒๐. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๒ สามเณรวิษณุ เทศสาย
๒๑. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๓ สามเณรสุพัฒน์ แก้วศรีนวน
๒๒. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๔ สามเณรศักดา เวชพันธ์
๒๓. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๕ สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว
๒๔. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๖ สามเณรมานิตย์ หรั่งนรินทร์
๒๕. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๗ สามเณรสัญญา บุญรักษ์
๒๖. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๘ สามเณรสมชาย แสนสุข
๒๗. กท ๑๒๔๓/๐๑๕๙ สามเณรสังคม พรมชาติ
๒๘. กท ๑๒๔๓/๐๑๖๐ สามเณรธีรภัทร พันเกษราช
๒๙. กท ๑๒๔๓/๐๑๖๑ สามเณรบุญญวัฒน์ จู่แจ่ม
๓๐. กท ๑๒๔๓/๐๑๖๒ สามเณรวุฒิชัย แก้วฝ่าย
๓๑. กท ๑๒๔๓/๐๑๖๓ สามเณรเดชฤทธิ์ กันยาประสิทธิ์
๓๒. กท ๑๒๔๓/๐๑๖๔ สามเณรสุทิน กันยาประสิทธิ์
๓๓. กท ๑๒๔๓/๐๑๖๕ สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๓/๐๐๙๘ พระสมหมาย ฐิตมโน ภักนิกร
๒. กท ๑๓๔๓/๐๐๙๙ สามเณรสมพร จันทร์ใด
๓. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๐ สามเณรศิริชัย บุตรดาจักร
๔. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๑ สามเณรสุนัน พันธ์หมุด
๕. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๒ สามเณรสัญญา ไชยภักดี
๖. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๓ สามเณรศิริชัย วงศ์ประเทศ
๗. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๔ สามเณรพิมลชัย ยิ่งยง
๘. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๕ สามเณรเหน่ง มุ่งหมาย
๙. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๖ สามเณรวสันต์ ทองทิพย์
๑๐. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๗ สามเณรนิยม คูณสม
๑๑. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๘ สามเณรสยาม แอนโก
๑๒. กท ๑๓๔๓/๐๑๐๙ สามเณรอำนาจ จอกนาค
๑๓. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๐ สามเณรอุทัย ลีลาศ
๑๔. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๑ สามเณรวีระวงศ์ ชาธิพา
๑๕. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๒ สามเณรอมรมนตรี อุทุมพันธ์
๑๖. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๓ สามเณรวิษณุ ธานี
๑๗. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๔ สามเณรยินดี เชื้อคำฮด
๑๘. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๕ สามเณรองอาจ จำปา
๑๙. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๖ สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์
๒๐. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๗ สามเณรไกรสรณ์ พูลสุข
๒๑. กท ๑๓๔๓/๐๑๑๘ สามเณรเอกชัย ฤกษ์สว่าง