รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๒ พระชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์
๒. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๓ พระวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม
๓. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๔ พระบรรจง กิตฺติญาโณ ทองวิเศษ
๔. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๕ สามเณรนิรุตติ์ เฟื้อยใต้
๕. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๖ สามเณรเพชรนรินทร์ โยลัย
๖. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๗ สามเณรสมใจ หลักคำ
๗. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๘ สามเณรไมตรี เอกทัน
๘. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๙ สามเณรสันธร ไพรวงษ์
๙. กท ๑๒๔๔/๐๐๘๐ สามเณรสุพจน์ มีศรี
๑๐. กท ๑๒๔๔/๐๐๘๑ สามเณรอานนท์ นามบุตร
๑๑. กท ๑๒๔๔/๐๐๘๒ สามเณรอารีย์ ศรีสุธรรม
๑๒. กท ๑๒๔๔/๐๐๘๓ สามเณรฉัตรชัย แก้วอุดร
๑๓. กท ๑๒๔๔/๐๐๘๔ สามเณรธีรศักดิ์ ก้อนฝ้าย
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๔/๐๐๖๙ พระจิรศักดิ์ จิรปุญฺโญ ทองหอม
๒. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๐ พระมหาสกล เขมจิตฺโต บุตรดาวงศ์
๓. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๑ สามเณรรัฐพงศ์ หัสคำ
๔. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๒ สามเณรศิริพร ทองวิเศษ
๕. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๓ สามเณรเจนศักดิ์ ฮาบพนม
๖. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๔ สามเณรธีรยุทธ หงษา
๗. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๕ สามเณรสำลี อุบล
๘. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๖ สามเณรอัฐพล ใจหาญ
๙. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๗ สามเณรเดชา ดาดง
๑๐. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๘ สามเณรรังสรรค์ ใจเที่ยง
๑๑. กท ๑๓๔๔/๐๐๗๙ สามเณรอรุณ สุนันทา
๑๒. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๐ สามเณรธีรภัทร พันเกษราช
๑๓. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๑ สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม
๑๔. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๒ สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว
๑๕. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๓ สามเณรวีระ พาลี
๑๖. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๔ สามเณรวุฒิชัย แก้วฝ่าย
๑๗. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๕ สามเณรศักดา เวชพันธ์
๑๘. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๖ สามเณรศิริพงษ์ พวงแก้ว
๑๙. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๗ สามเณรสลัก บุญลักษณ์
๒๐. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๘ สามเณรสังคม พรมชาติ
๒๑. กท ๑๓๔๔/๐๐๘๙ สามเณรสัญญา บุญรักษ์
๒๒. กท ๑๓๔๔/๐๐๙๐ สามเณรสามารถ พิมพ์สา
๒๓. กท ๑๓๔๔/๐๐๙๑ สามเณรสุทิน กันยาประสิทธิ์
๒๔. กท ๑๓๔๔/๐๐๙๒ สามเณรสุพัฒน์ แก้วสีนวน
๒๕. กท ๑๓๔๔/๐๐๙๓ สามเณรทวีศักดิ์ วิพรรณะ

Views: 0