รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๑๔๕/๐๐๙๐ สามเณรดนัย นาวา
๒. กท ๑๑๔๕/๐๐๙๑ สามเณรอาทิตย์ อดกลั้น
๓. กท ๑๑๔๕/๐๐๙๒ สามเณรวรรณเฉลิม สมมั่น
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๕/๐๐๗๙ พระสุนทร พลวฑฺฒโน สีดำ
๒. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๐ พระอนุรักษ์ รตนปญฺโญ สีสุข
๓. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๑ สามเณรสุเมฆ วังสุขี
๔. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๒ สามเณรเจษฎา ดวงจิตร
๕. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๓ สามเณรชดาชัย ธรรมโม
๖. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๔ สามเณรปิยสนธ์ บุญศรี
๗. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๕ สามเณรศิริศักดิ์ แสวงสุข
๘. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๖ สามเณรทรงยศ ดวงแสง
๙. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๗ สามเณรทวี โพธิ์ตาด
๑๐. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๘ สามเณรนรินทร์ บุราคร
๑๑. กท ๑๒๔๕/๐๐๘๙ สามเณรประทีป สีสัน
๑๒. กท ๑๒๔๕/๐๐๙๐ สามเณรรังสรรค์ นามบุตร
๑๓. กท ๑๒๔๕/๐๐๙๑ สามเณรอภิชัย คุ้นเคย
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๕/๐๐๖๕ พระสำราญ คุณสํวโร ภูมิกาล
๒. กท ๑๓๔๕/๐๐๖๖ พระกองแล อุปกาโร ศรีบุญ
๓. กท ๑๓๔๕/๐๐๖๗ พระชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์
๔. กท ๑๓๔๕/๐๐๖๘ พระบรรจง กิตฺติญาโณ ทองวิเศษ
๕. กท ๑๓๔๕/๐๐๖๙ พระวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม
๖. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๐ สามเณรนิรุตติ์ เฟื้อยใต้
๗. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๑ สามเณรเพชรนรินทร์ โยลัย
๘. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๒ สามเณรอณัติชัย พรมประเกต
๙. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๓ สามเณรทวี ทาลา
๑๐. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๔ สามเณรสันธร ไพรวงษ์
๑๑. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๕ สามเณรสุพจน์ มีศรี
๑๒. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๖ สามเณรไมตรี เอกทัน
๑๓. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๗ สามเณรอารีย์ ศรีสุธรรม
๑๔. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๘ สามเณรฉัตรชัย แก้วอุดร
๑๕. กท ๑๓๔๕/๐๐๗๙ สามเณรถวิล แก้วเสนา
๑๖. กท ๑๓๔๕/๐๐๘๐ สามเณรธีรวัฒน์ ดวงแก้ว
๑๗. กท ๑๓๔๕/๐๐๘๑ สามเณรปรีชา พามา
๑๘. กท ๑๓๔๕/๐๐๘๒ สามเณรศราวุธ อัญโย
๑๙. กท ๑๓๔๕/๐๐๘๓ สามเณรสีทา ศิรินัย

Views: 0