รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๖
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๒ สามเณรทวีชัย บุญชุม
๒. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๓ สามเณรจักรพงษ์ โพธิ์เมือง
๓. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๔ สามเณรเหล็กเพชร ดาลาด
๔. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๕ สามเณรอภิวัฒน์ มีทอง
๕. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๖ สามเณรพรชัย ซอสูงเนิน
๖. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๗ สามเณรยุทธนา ภาบัว
๗. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๘ สามเณรบุญทวี พิมพ์สา
๘. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๙ สามเณรศักดา สีทา
๙. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๐ สามเณรดนัย นาวา
๑๐. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๑ สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ
๑๑. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๒ สามเณรอาทิตย์ อดกลั้น
๑๒. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๓ สามเณรถวัลย์ คงสี
๑๓. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๔ สามเณรธันวา คำโพธิ์
๑๔. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๕ สามเณรสนธยา รินชารี
๑๕. กท ๑๒๔๖/๐๐๖๖ สามเณรวิษณุ ทองหอม
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๖
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๖/๐๐๔๘ พระบุญศรี ฐานวีโร ทองปลาย
๒. กท ๑๓๔๖/๐๐๔๙ พระสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง
๓. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๐ สามเณรปิยสนธ์ บุญศรี
๔. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๑ สามเณรพรสวรรค์ บุญเติม
๕. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๒ สามเณรคมสันต์ ใจตรง
๖. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๓ สามเณรทวี โพธิ์ตาด
๗. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๔ สามเณรประทีป สีสัน
๘. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๕ สามเณรนรินทร์ บุราคร
๙. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๖ สามเณรรังสรรค์ นามบุตร
๑๐. กท ๑๓๔๖/๐๐๕๗ สามเณรทรงยศ ดวงแสง