รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๗
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๗/๐๐๕๘ สามเณรบัณฑิต พร้อมสุข
๒. กท ๑๒๔๗/๐๐๕๙ สามเณรนที สุขเย็น
๓. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๐ สามเณรวิจารณ์ แปรงทอง
๔. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๑ สามเณรสมบูรณ์ สร้างวัด
๕. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๒ สามเณรสาคร นามสุขี
๖. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๓ สามเณรวีระฉัตร ป้องดี
๗. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๔ สามเณรวงกรต เกษณี
๘. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๕ สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์
๙. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๖ สามเณรอมร เนรวงษ์
๑๐. กท ๑๒๔๗/๐๐๖๗ สามเณรกมล แสงทอง
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๗
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๐ พระสนิต ปทุโม ประทุมมา
๒. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๑ พระวินัย วิสยวํโส โพธิราช
๓. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๒ สามเณรสมศักดิ์ จินาพร
๔. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๓ สามเณรไกรวุฒิ สีลาบุตร
๕. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๔ สามเณรมานิตย์ หรั่งนรินทร์
๖. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๕ สามเณรยุทธนา สุโคตร
๗. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๖ สามเณรจักรพงษ์ โพธิ์เมือง
๘. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๗ สามเณรเหล็กเพชร ดาลาด
๙. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๘ สามเณรอภิวัฒน์ มีทอง
๑๐. กท ๑๓๔๗/๐๐๔๙ สามเณรพรชัย ซอสูงเนิน
๑๑. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๐ สามเณรทัศพล สุดหอม
๑๒. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๑ สามเณรสุวัฒน์ เสนคะ
๑๓. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๒ สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์
๑๔. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๓ สามเณรกิตติคุณ ทองทวี
๑๕. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๔ สามเณรเกียรติยศ วิภาหะ
๑๖. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๕ สามเณรศักดา สีทา
๑๗. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๖ สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ
๑๘. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๗ สามเณรถวัลย์ คงสี
๑๙. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๘ สามเณรธันวา คำโพธิ์
๒๐. กท ๑๓๔๗/๐๐๕๙ สามเณรสมศักดิ์ บาทสุวรรณ์
๒๑. กท ๑๓๔๗/๐๐๖๐ สามเณรสนธยา รินชารี