รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๘
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๒ พระประมูล ฐิตธมฺโม ทองดวง
๒. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๓ สามเณรอุทิศ ผิวอ่อน
๓. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๔ สามเณรทวีศักดิ์ นามเสนา
๔. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๕ สามเณรพชรพล อยู่สอน
๕. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๖ สามเณรสันธาน รสจันทร์
๖. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๗ สามเณรสันติ เชื้อบริบูรณ์
๗. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๘ สามเณรวิชัย บุษผล
๘. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๙ สามเณรกัณหา จำศรี
๙. กท ๑๒๔๘/๐๑๕๐ สามเณรมานะชัย อรรคฮาด
๑๐. กท ๑๒๔๘/๐๑๕๑ สามเณรเดชา ป้องชำนาญ
๑๑. กท ๑๒๔๘/๐๑๕๒ สามเณรอานนท์ หาญสุวรรณ์
๑๒. กท ๑๒๔๘/๐๑๕๓ สามเณรสุบิน สีเสน
๑๓. กท ๑๒๔๘/๐๑๕๔ สามเณรศุภอรรถ จันบุรม
๑๔. กท ๑๒๔๘/๐๑๕๕ สามเณรดนัย มีบุญ
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๘
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๓ พระสมโภชน์ สิริปุญฺโญ วระโพธิ์
๒. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๔ สามเณรบัณฑิต พร้อมสุข
๓. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๕ สามเณรวิจารณ์ แปรงทอง
๔. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๖ สามเณรวสันต์ ยางสิงอ้อ
๕. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๗ สามเณรยุทธนา แสนโคตร
๖. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๘ สามเณรราชันย์ สุวรรณโชติ
๗. กท ๑๓๔๘/๐๑๐๙ สามเณรสมบูรณ์ สร้างวัด
๘. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๐ สามเณรไพบูลย์ อักษร
๙. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๑ สามเณรสาคร นามสุขี
๑๐. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๒ สามเณรพีระพงษ์ ประทุมลี
๑๑. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๓ สามเณรจตุประพล หันตุลา
๑๒. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๔ สามเณรทองใส ดีนาน
๑๓. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๕ สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์
๑๔. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๖ สามเณรธวัชชัย ศรีบุญ
๑๕. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๗ สามเณรไกรสร แสนอ้วน
๑๖. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๘ สามเณรอมร เนรวงษ์
๑๗. กท ๑๓๔๘/๐๑๑๙ สามเณรกมล แสงทอง