รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๔๙/๐๓๒๖ พระสิริชัย สุทฺธสีโล ชาลี
๒. กท ๑๒๔๙/๐๓๒๗ พระวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นากเอก
๓. กท ๑๒๔๙/๐๓๒๘ พระชาญวุฒิ อรุโณ มั่งเจริญ
๔. กท ๑๒๔๙/๐๓๒๙ สามเณรเอกพงษ์ เสนาจัน
๕. กท ๑๒๔๙/๐๓๓๐ สามเณรภาณุวัฒน์ คมขำ
๖. กท ๑๒๔๙/๐๓๓๑ สามเณรอธิวัฒน์ ทองมี
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๔๙/๐๑๙๒ สามเณรสุบิน สีเสน