รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๔ พระเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์
๒. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๕ พระตะวัน ติกฺขปญฺโ? ใหลหลั่ง
๓. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๖ สามเณรสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง
๔. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๗ สามเณรสุรศักดิ์ การะเกด
๕. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๘ สามเณรพลธสิทธิ์ ไฝ่ไร่
๖. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๙ สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน
๗. กท ๑๒๕๐/๐๓๘๐ สามเณรธีระพงษ์ ล้อประโคน
๘. กท ๑๒๕๐/๐๓๘๑ สามเณรดนุพล เหง้าโอสา
๙. กท ๑๒๕๐/๐๓๘๒ สามเณรอำนาจ มั่นจิตร
๑๐. กท ๑๒๕๐/๐๓๘๓ สามเณรทศพร พรมดอนกลอย
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๐/๐๒๔๗ พระวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นาคเอก
๒. กท ๑๓๕๐/๐๒๔๘ พระนิมิตร ปริปุณฺโณ สอนสุข
๓. กท ๑๓๕๐/๐๒๔๙ พระมานพ สุภาจาโร ปานทอง
๔. กท ๑๓๕๐/๐๒๕๐ พระสิริชัย สุทฺธสีโล ชาลี
๕. กท ๑๓๕๐/๐๒๕๑ พระชาญวุฒิ อรุโณ มั่งเจริญ
๖. กท ๑๓๕๐/๐๒๕๒ สามเณรวิชัย บุษผล