รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๓ พระสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์
๒. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๔ พระเอกพันธ์ อธิปญฺโญ บุตรอุดม
๓. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๕ พระเดชา คุณวโร อธิโคตร
๔. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๖ สามเณรเพิ่มพูล พันธ์วิลัย
๕. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๗ สามเณรอรรคพล เอื้องไข
๖. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๘ สามเณรไกรสร จันทนันท์
๗. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๙ สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม
๘. กท ๑๒๕๑/๐๔๑๐ สามเณรสุริยา ชาชิโย
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๒ พระตะวัน ติกฺขปญฺโญ ใหลหลั่ง
๒. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๓ พระเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์
๓. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๔ พระทิวา ญาณธีโร หมื่นหน้า
๔. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๕ สามเณรเดชา ป้องชำนาญ
๕. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๖ สามเณรสุรศักดิ์ การะเกต
๖. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๗ สามเณรภัทรวุฒิ ต้นวงศ์
๗. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๘ สามเณรสุรพงศ์ พามี
๘. กท ๑๓๕๑/๐๓๖๙ สามเณรประคุณ ปรือปรัก
๙. กท ๑๓๕๑/๐๓๗๐ สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน
๑๐. กท ๑๓๕๑/๐๓๗๑ สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน
๑๑. กท ๑๓๕๑/๐๓๗๒ สามเณรอำนาจ มั่นจิตร
๑๒. กท ๑๓๕๑/๐๓๗๓ สามเณรทศพร พรมดอนกลอย