รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๑ พระณัฐบูรณ์ สนฺตจิตฺโต จิตรวิมลรัตน์
๒. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๒ พระธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว
๓. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๓ พระสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู
๔. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๔ สามเณรนราวิชญ์ สีดำดี
๕. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๕ สามเณรนัฐพงษ์ วรรณา
๖. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๖ สามเณรธีระวัฒน์ ลูมา
๗. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๗ สามเณรบัญชา ดำหงษ์
๘. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๘ สามเณรปรีชา โพธิ์ภา
๙. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๙ สามเณรทวีวัฒน์ บุตรดา
๑๐. กท ๑๒๕๒/๐๔๕๐ สามเณรธนบดี ชาลี
๑๑. กท ๑๒๕๒/๐๔๕๑ สามเณรสิทธิชัย ภูโตนนา
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๒/๐๒๓๕ พระสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์
๒. กท ๑๓๕๒/๐๒๓๖ พระสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์
๓. กท ๑๓๕๒/๐๒๓๗ พระเอกพันธ์ อธิปญฺโญ บุตรอุดม
๔. กท ๑๓๕๒/๐๒๓๘ สามเณรรัฐพล มีบุญ
๕. กท ๑๓๕๒/๐๒๓๙ สามเณรดนัย มีบุญ
๖. กท ๑๓๕๒/๐๒๔๐ สามเณรสุรัตน์ สุขเพ็ง
๗. กท ๑๓๕๒/๐๒๔๑ สามเณรจตุภูมิ แสนคำ
๘. กท ๑๓๕๒/๐๒๔๒ สามเณรหาญศักดิ์ ดกบุราณ
๙. กท ๑๓๕๒/๐๒๔๓ สามเณรบัณฑิต อินทริง