รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๓/๐๔๔๗ พระสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี
๒. กท ๑๒๕๓/๐๔๔๘ พระสิทธิโชค สิริวณฺโณ อินทร์พิบูลย์
๓. กท ๑๒๕๓/๐๔๔๙ พระอภิชัย จนฺทสาโร ลาพันธ์
๔. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๐ สามเณรวุฒิไกร แจ่มพันธ์
๕. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๑ สามเณรอภิรุทธิ์ ศรีดีเลิศ
๖. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๒ สามเณรสี พรมภักดิ์
๗. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๓ สามเณรปรีดา โทชัย
๘. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๔ สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง
๙. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๕ สามเณรอนุวัฒน์ หล้าลุน
๑๐. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๖ สามเณรธีรศักดิ์ ทุมาสิงห์
๑๑. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๗ สามเณรเชาวรินทร์ จุดโต
๑๒. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๘ สามเณรธีรจักร สุวรรณราช
๑๓. กท ๑๒๕๓/๐๔๕๙ สามเณรประสิทธิ์ แสนซุ้ง
๑๔. กท ๑๒๕๓/๐๔๖๐ สามเณรบอย เข็มมี
๑๕. กท ๑๒๕๓/๐๔๖๑ สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา
๑๖. กท ๑๒๕๓/๐๔๖๒ สามเณรภาณุพงษ์ เสนาะพงษ์
๑๗. กท ๑๒๕๓/๐๔๖๓ สามเณรอนันต์ สมแพง
๑๘. กท ๑๒๕๓/๐๔๖๔ สามเณรณัฐพงษ์ เจนประโคน
๑๙. กท ๑๒๕๓/๐๔๖๕ สามเณรอรงค์กต พงษ์พันธ์
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๓/๐๓๕๔ พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู
๒. กท ๑๓๕๓/๐๓๕๕ สามเณรนราวิชญ์ สีดำดี
๓. กท ๑๓๕๓/๐๓๕๖ สามเณรเพิ่มพูล พันธ์วิลัย
๔. กท ๑๓๕๓/๐๓๕๗ สามเณรสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง

Hits: 1