รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
กท ๑๑๕๔/๒๔๖๖ พระนพพล ฐิตปุญฺโญ เขียวสะอาด
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๑ พระจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ
๒. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๒ พระกิตติ กิตฺติโสภโณ ประชากลาง
๓. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๓ พระภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์
๔. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๔ พระสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์
๕. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๕ พระปรีชา ชยวุฑฺโฒ จงวงค์
๖. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๖ พระธนากร ธมฺมธโร ตันธิติ
๗. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๗ พระวุฒิชัย ปิยสทฺโธ เปี้ยวงศ์
๘. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๘ พระศรายุทธ สุทฺธิญาโณ พันธ์เจริญ
๙. กท ๑๒๕๔/๐๖๕๙ สามเณรสถิตย์ แสงรัมย์
๑๐. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๐ สามเณรสมปอง ชูเกาะ
๑๑. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๑ สามเณรนพรัตน์ จิตจารักษ์
๑๒. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๒ สามเณรอภิชาติ อาทวัง
๑๓. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๓ สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ
๑๔. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๔ สามเณรพงศธร พุทธา
๑๕. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๕ สามเณรสุประสิทธิ์ นันทะแสน
๑๖. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๖ สามเณรนันทวัฒน์ ใจตรง
๑๗. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๗ สามเณรรัฐฒพงษ์ คำควร
๑๘. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๘ สามเณรภูวดล จรูญภาค
๑๙. กท ๑๒๕๔/๐๖๖๙ สามเณรสุเทพ นันทะโคตร
๒๐. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๐ สามเณรนนท์ณชัย ว่องไว
๒๑. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๑ สามเณรพงศกร สมานทอง
๒๒. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๒ สามเณรปรีชา จำปาทอง
๒๓. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๓ สามเณรสกุลรัตน์ เข็มมา
๒๔. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๔ สามเณรณัฐวัสส์ จันทร์ประเสริฐ
๒๕. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๕ สามเณรสุขสันต์ สรรพบุญ
๒๖. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๖ สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ
๒๗. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๗ สามเณรวันมงคล ดีเลิศ
๒๘. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๘ สามเณรอนุวัฒพล จัตุกูล
๒๙. กท ๑๒๕๔/๐๖๗๙ สามเณรสมชาย เข็มมี
๓๐. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๐ สามเณรไพโรจน์ ล้อประโคน
๓๑. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๑ สามเณรวันเฉลิม ใหหลำ
๓๒. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๒ สามเณรณรงค์ ล้อมนาค
๓๓. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๓ สามเณรปฐม ระดมบุญ
๓๔. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๔ สามเณรธราเทพ สมภักดี
๓๕. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๕ สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์
๓๖. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๖ สามเณรวีรยุทธ บุตรราช
๓๗. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๗ สามเณรอำนาจ มณฑาทิพย์
๓๘. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๘ สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง
๓๙. กท ๑๒๕๔/๐๖๘๙ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ
๔๐. กท ๑๒๕๔/๐๖๙๐ สามเณรอภิวัฒน์ สีหะวงษ์
๔๑. กท ๑๒๕๔/๐๖๙๑ สามเณรพิพัฒน์ สุขปัญญา
๔๒. กท ๑๒๕๔/๐๖๙๒ สามเณรพายุ ภูแก้ว
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๔/๐๔๓๙ พระวีรชัย เขมวีโร ดนูวัส
๒. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๐ พระอภิชัย จนฺทสาโร ลาพันธ์
๓. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๑ พระมหาธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว
๔. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๒ พระทองแดง ถิรจิตฺโต ทองละมุล
๕. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๓ พระวีรธรรม สมฺปุณฺโณ แสงเพ็ง
๖. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๔ พระธนันท์ชัย อาภาธโร วัฒนะนันทพงศ์
๗. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๕ พระสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี
๘. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๖ สามเณรวุฒิไกร แจ่มพันธ์
๙. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๗ สามเณรนัฐพงษ์ วรรณา
๑๐. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๘ สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง
๑๑. กท ๑๓๕๔/๐๔๔๙ สามเณรกฤษณพงษ์ ตรงประเสริฐ
๑๒. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๐ สามเณรอนุวัฒน์ หล้าลุน
๑๓. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๑ สามเณรธีรศักดิ์ ทุมาสิงห์
๑๔. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๒ สามเณรครรชิต มะตูม
๑๕. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๓ สามเณรธีรจักร สุวรรณราช
๑๖. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๔ สามเณรประสิทธิ์ แสนซุ้ง
๑๗. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๕ สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม
๑๘. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๖ สามเณรชนะกันต์ ยงประเดิม
๑๙. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๗ สามเณรอนุวัฒน์ ศรีทอง
๒๐. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๘ สามเณรสุริยา ชาชิโย
๒๑. กท ๑๓๕๔/๐๔๕๙ สามเณรเอนกพงษ์ สุรวิทย์
๒๒. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๐ สามเณรบอย เข็มมี
๒๓. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๑ สามเณรสิทธิชัย ภูโตนนา
๒๔. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๒ สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา
๒๕. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๓ สามเณรปรเมธี ศรีจันทร์
๒๖. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๔ สามเณรชนินทร จุดโต
๒๗. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๕ สามเณรณัฐพงษ์ เจนประโคน
๒๘. กท ๑๓๕๔/๐๔๖๖ สามเณรอรงค์กต พงษ์พันธ์