รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๕
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๕/๐๔๙๕ พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข
๒. กท ๑๒๕๕/๐๔๙๖ พระศิวกร ปสนฺนจิตฺโต ยงยุทธอำไพ
๓. กท ๑๒๕๕/๐๔๙๗ พระอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน
๔. กท ๑๒๕๕/๐๔๙๘ พระหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์
๕. กท ๑๒๕๕/๐๔๙๙ พระณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข
๖. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๐ สามเณรธานี ขยันดี
๗. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๑ สามเณรรัฐพงศ์ อินทรศร
๘. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๒ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ มอญไธสง
๙. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๓ สามเณรสมาธิ วิเชียร
๑๐. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๔ สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน
๑๑. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๕ สามเณรจิตระเดช แสนดี
๑๒. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๖ สามเณรณัฐวุฒิ หวังทางมี
๑๓. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๗ สามเณรทรงภพ ชัยยิ่ง
๑๔. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๘ สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์
๑๕. กท ๑๒๕๕/๐๕๐๙ สามเณรสัญทัต หล่อประโคน
๑๖. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๐ สามเณรจอมพล มหาสุขบุญวงศ์
๑๗. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๑ สามเณรดนัย หวังทางมี
๑๘. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๒ สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี
๑๙. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๓ สามเณรพงศธร ชัยเสน
๒๐. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๔ สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า
๒๑. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๕ สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส
๒๒. กท ๑๒๕๕/๐๕๑๖ สามเณรสุรศักดิ์ ศรีดาคาร
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๕
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๕/๐๔๑๕ พระจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ
๒. กท ๑๓๕๕/๐๔๑๖ พระมหาภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์
๓. กท ๑๓๕๕/๐๔๑๗ พระมหาสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์
๔. กท ๑๓๕๕/๐๔๑๘ พระธนากร ธมฺมธโร ตันธิติ
๕. กท ๑๓๕๕/๐๔๑๙ พระณรงสิทธิ์ ฐิตญาโณ จันทรบุตดา
๖. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๐ สามเณรสถิตย์ แสงรัมย์
๗. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๑ สามเณรสมปอง ชูเกาะ
๘. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๒ สามเณรนพรัตน์ จิตจารักษ์
๙. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๓ สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ
๑๐. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๔ สามเณรรัฐฒพงษ์ คำควร
๑๑. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๕ สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ
๑๒. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๖ สามเณรวันมงคล ดีเลิศ
๑๓. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๗ สามเณรกิจติชัย จัตุกูล
๑๔. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๘ สามเณรณรงค์ ล้อมนาค
๑๕. กท ๑๓๕๕/๐๔๒๙ สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์
๑๖. กท ๑๓๕๕/๐๔๓๐ สามเณรอำนาจ มณฑาทิพย์
๑๗. กท ๑๓๕๕/๐๔๓๑ สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง
๑๘. กท ๑๓๕๕/๐๔๓๒ สามเณรรัชฎากร โปแอ