รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๑๕๖/๑๕๐๘ สามเณรณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์
๒. กท ๑๑๕๖/๑๕๐๙ สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร
๓. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๐ สามเณรพัลลภ ชาสุดสี
๔. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๑ สามเณรรวีโรจน์ ภารุนัย
๕. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๒ สามเณรปรเมศวร์ ธิตาปัน
๖. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๓ สามเณรยศธพันธุ์ สุภวารี
๗. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๔ สามเณรปวริศ ยาดี
๘. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๕ สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล
๙. กท ๑๑๕๖/๑๕๑๖ สามเณรวิทวัส จัตุกูล
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๒ พระ สุเพียร กลฺยาณธมฺโม เชื้อชิตา
๒. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๓ พระ กฤษณ์ กตธมฺโม ศรีสด
๓. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๔ พระ สนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง
๔. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๕ พระ อนันต์สิทธิ์ อิทฺธิญาโณ ยืนยง
๕. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๖ พระ วัชระ จตฺตภโย ตับสันเทียะ
๖. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๗ พระ มาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์
๗. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๘ สามเณรธีร์ธวัช แก้วกัญญา
๘. กท ๑๒๕๖/๐๖๗๙ สามเณรภาระ ริ
๙. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๐ สามเณรธีรพล เสาศิริ
๑๐. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๑ สามเณรธีรยุทธ หงวนไธสง
๑๑. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๒ สามเณรสิทธิชัย แสงอุ่น
๑๒. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๓ สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์
๑๓. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๔ สามเณรกิติพงษ์ ทองทวน
๑๔. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๕ สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข
๑๕. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๖ สามเณรธนพล จันทวงศ์
๑๖. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๗ สามเณรภูบดินทร์ รักอนามัย
๑๗. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๘ สามเณรศุภณัฐ อาทวัง
๑๘. กท ๑๒๕๖/๐๖๘๙ สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย
๑๙. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๐ สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ
๒๐. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๑ สามเณรคณาธิป ศรีสุข
๒๑. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๒ สามเณรฐาปกรณ์ หอมบุญมี
๒๒. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๓ สามเณรธนชิต มาสิงห์
๒๓. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๔ สามเณรปภานันท์ รัชนีศิริภาพ
๒๔. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๕ สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน
๒๕. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๖ สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา
๒๖. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๗ สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข
๒๗. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๘ สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม
๒๘. กท ๑๒๕๖/๐๖๙๙ สามเณรกิตติ ประกายแก้ว
๒๙. กท ๑๒๕๖/๐๗๐๐ สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๖/๐๔๙๙ พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข
๒. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๐ พระมหา ปรีชา ชยวุฑฺโฒ จงวงศ์
๓. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๑ พระหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์
๔. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๒ พระอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน
๕. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๓ พระอำนวย ธมฺมกาโม จุ้ยด้วง
๖. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๔ พระกำพล ปญฺญาพโล กลางราช
๗. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๕ พระณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข
๘. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๖ พระมหา ธานี วรภาณี ขยันดี
๙. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๗ สามเณรชาตรี คำหลวง
๑๐. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๘ สามเณรภูวดล จรูญภาค
๑๑. กท ๑๓๕๖/๐๕๐๙ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ มอญไธสง
๑๒. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๐ สามเณรณัฐนันต์ กาดรัมย์
๑๓. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๑ สามเณรปรีชา จำปาทอง
๑๔. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๒ สามเณรโชคทวี สาระสิงห์
๑๕. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๓ สามเณรสุริยะ สีมันตะ
๑๖. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๔ สามเณรสมาธิ วิเชียร
๑๗. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๕ สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน
๑๘. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๖ สามเณรสมชาย เข็มมี
๑๙. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๗ สามเณรภูรินทร์ พันเลียว
๒๐. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๘ สามเณรอนุชา ปงก๋า
๒๑. กท ๑๓๕๖/๐๕๑๙ สามเณรทรงภพ ชัยยิ่ง
๒๒. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๐ สามเณรวีรยุทธ บุตรราช
๒๓. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๑ สามเณรณัฐวุฒิ หวังทางมี
๒๔. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๒ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ
๒๕. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๓ สามเณรอภิวัฒน์ สีหะวงษ์
๒๖. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๔ สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี
๒๗. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๕ สามเณรพงศธร ชัยเสน
๒๘. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๖ สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า
๒๙. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๗ สามเณรจอมพล มหาสุขบุญวงศ์
๓๐. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๘ สามเณรนฤพล นามคำ
๓๑. กท ๑๓๕๖/๐๕๒๙ สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส
๓๒. กท ๑๓๕๖/๐๕๓๐ สามเณรดนัย หวังทางมี