รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๐ พระปัญญา สิริปญฺโญ แก้วจันทร์
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๑ พระรังสรรค์ ธีรปญฺโญ ขรพัฒน์
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๒ พระเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๓ พระสมบูรณ์นาก ธมฺมรโต วสุเกษมวงศ์
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๔ พระนภา จนฺทสาโร สิงสู่
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๕ พระคณิศร ปญฺญิสฺสโร ดั่นเจริญ
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๖ พระสมพงษ์ กตปุญฺโญ ไตรรัตนาลักษณ์
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๗ พระบรรณวัชร อภิปุณฺโณ อากาศเหลือง
กท ๑๒๕๗/๐๖๑๘ พระคมสันต์ อภิปุณฺโณ โสระชาติ
๑๐ กท ๑๒๕๗/๐๖๑๙ สามเณรณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์
๑๑ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๐ สามเณรภานุพงศ์ วงษ์กัณหา
๑๒ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๑ สามเณรรัฐวัฒน์ บัวทองจันทร์
๑๓ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๒ สามเณรวุฒิชัย จันทะดวง
๑๔ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๓ สามเณรวีรพงษ์ หงษ์ศิริ
๑๕ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๔ สามเณรอาร์ม จิตสมาน
๑๖ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๕ สามเณรถิรเจตน์ สินพูน
๑๗ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๖ สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ
๑๘ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๗ สามเณรศุภชาติ คำบรรลือ
๑๙ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๘ สามเณรสิรภพ ณ บางช้าง
๒๐ กท ๑๒๕๗/๐๖๒๙ สามเณรศรายุทธ สีดาดี
๒๑ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๐ สามเณรพัลลภ ชาสุดสี
๒๒ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๑ สามเณรสรชัช วงษ์ณรงค์
๒๓ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๒ สามเณรรวีโรจน์ ภารุนัย
๒๔ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๓ สามเณรทยาธร พลพรม
๒๕ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๔ สามเณรปรเมศวร์ ธิตาปัน
๒๖ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๕ สามเณรนที บุญประกอบ
๒๗ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๖ สามเณรปวริศ ยาดี
๒๘ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๗ สามเณรสุรศักดิ์ พลทม
๒๙ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๘ สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล
๓๐ กท ๑๒๕๗/๐๖๓๙ สามเณรวิทวัส จัตุกูล
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๓ พระสุเพียร กลฺยาณธมฺโม เชื้อชิตา
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๔ พระกฤษณ์ กตธมฺโม ศรีสด
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๕ พระเชิดชาย นาควโร สินารายณ์
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๖ พระสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๗ พระสุพรรณ พุทฺธญาโณ พิมพา
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๘ พระนพพร กิตฺติสาโร พรพัฒน์อนันต์
กท ๑๓๕๗/๐๕๑๙ พระฑลขพรรธน์ คุณวโร อินทร์ม่วง
กท ๑๓๕๗/๐๕๒๐ พระอนุชิต อนุตฺตโร ม่วงอ่อน
กท ๑๓๕๗/๐๕๒๑ พระวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล
๑๐ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๒ พระกิตติภณ กิจฺจสาโร แสงอินทร์
๑๑ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๓ พระวัชระ จตฺตภโย ตับสันเทียะ
๑๒ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๔ พระอนันต์สิทธิ์ อิทฺธิญาโณ ยืนยง
๑๓ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๕ พระกษม กิตฺติญาโณ สระตันติ์
๑๔ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๖ พระมาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์
๑๕ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๗ สามเณรภาระ ริ
๑๖ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๘ สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์
๑๗ กท ๑๓๕๗/๐๕๒๙ สามเณรณัฐนนท์ วิจิตรขากี
๑๘ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๐ สามเณรณัฐวัตร วิจิตรขากี
๑๙ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๑ สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม
๒๐ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๒ สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข
๒๑ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๓ สามเณรศุภณัฐ อาทวัง
๒๒ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๔ สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข
๒๓ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๕ สามเณรฐาปกรณ์ หอมบุญมี
๒๔ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๖ สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย
๒๕ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๗ สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน
๒๖ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๘ สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ
๒๗ กท ๑๓๕๗/๐๕๓๙ สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา
๒๘ กท ๑๓๕๗/๐๕๔๐ สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์
๒๙ กท ๑๓๕๗/๐๕๔๑ สามเณรกิตติ ประกายแก้ว
๓๐ กท ๑๓๕๗/๐๕๔๒ สามเณรคณาธิป ศรีสุข
๓๑ กท ๑๓๕๗/๐๕๔๓ สามเณรกิติพงษ์ ทองทวน
๓๒ กท ๑๓๕๗/๐๕๔๔ สามเณรไอศูรย์ สนธิเรือน
๓๓ กท ๑๓๕๗/๐๕๔๕ สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์