รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๑ พระปริพัฒน์ ปริปุณฺโณ ศรีละออง
๒. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๒ พระนิกร อาภสฺสโร ประยูรคำ
๓. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๓ สามเณรขวัญชัย ไชยศรีรัมย์
๔. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๔ สามเณรกิตติ แหวนวงษ์
๕. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๕ สามเณรธีรวัฒน์ ม่วงสาย
๖. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๖ สามเณรก้องภพ พันธุ์แตง
๗. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๗ สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ
๘. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๘ สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์
๙. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๙ สามเณรณัฐพล คำภูวัน
๑๐. กท ๑๑๕๘/๑๕๑๐ สามเณรทองเจือ กลมเกลียว
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๘/๐๔๔๔ พระประสิทธิ์ สิริธมฺโม มีสัตย์
๒. กท ๑๒๕๘/๐๔๔๕ พระพรพจน์ อคฺครตโน สระทองโอ่ง
๓. กท ๑๒๕๘/๐๔๔๖ พระสมัย อธิมุตฺโต สุกเพ็ง
๔. กท ๑๒๕๘/๐๔๔๗ พระสุนทร นิราสโย จันทะแจ่ม
๕. กท ๑๒๕๘/๐๔๔๘ พระยงยุทธ์ ยโสธโร ไชยขิณี
๖. กท ๑๒๕๘/๐๔๔๙ พระธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปัญจะ
๗. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๐ พระสรายุทธ กลฺยาณเมธี แก้วม่วง
๘. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๑ สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี
๙. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๒ สามเณรสุรชาติ บัวสาย
๑๐. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๓ สามเณรกิตติเดช บุญเต็ม
๑๑. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๔ สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์ จำปาเงิน
๑๒. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๕ สามเณรณัฐพงศ์ อุปทุม
๑๓. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๖ สามเณรประสิทธิ์ ถนอมพลกรัง
๑๔. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๗ สามเณรรวิชต์ คำสาร
๑๕. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๘ สามเณรไชยภัทร แดงสีบัว
๑๖. กท ๑๒๕๘/๐๔๕๙ สามเณรพีรพล บุญสอน
๑๗. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๐ สามเณรนคร รูปเหมาะ
๑๘. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๑ สามเณรปุรวัฒน์ น่าชม
๑๙. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๒ สามเณรธวัชชัย แหวนวงษ์
๒๐. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๓ สามเณรปฐมพงศ์ คำมา
๒๑. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๔ สามเณรทีปกร อย่านอนใจ
๒๒. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๕ สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว
๒๓. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๖ สามเณรไพรัตน์ คำสี
๒๔. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๗ สามเณรณัฐภูมิ โพยนอก
๒๕. กท ๑๒๕๘/๐๔๖๘ สามเณรอรรถพล ดีศิริ
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๐ พระมหาปัญญา สิริปญฺโญ แก้วจันทร์
๒. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๑ พระเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้
๓. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๒ พระนภา จนฺทสาโร สิงสู่
๔. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๓ มหาณัฐกานต์ ณฏฺฐิสฺสโร ฤทธิ์เรืองศักดิ์
๕. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๔ สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ
๖. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๕ สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล
๗. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๖ สามเณรกฤษฎา ชาภักดี
๘. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๗ สามเณรธนชัย ผมทอง
๙. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๘ สามเณรวิทวัส จัตุกูล
๑๐. กท ๑๓๕๘/๐๔๒๙ สามเณรนที บุญประกอบ
๑๑. กท ๑๓๕๘/๐๔๓๐ สามเณรพัลลภ ชาสุดสี
๑๒. กท ๑๓๕๘/๐๔๓๑ สามเณรศรายุทธ สีดาดี