รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๑๕๙/๑๔๔๖ พระวิชาญ กตปุญฺโญ สิงห์โต
๒. กท ๑๑๕๙/๑๔๔๗ พระอธิวัฒน์ ฐานธมฺโม สุโท
๓. กท ๑๑๕๙/๑๔๔๘ สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา
๔. กท ๑๑๕๙/๑๔๔๙ สามเณรทศพร ศรชัย
๕. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๐ สามเณรธีรภัทร์ สุขตน
๖. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๑ สามเณรวรวิทย์ แสงมาศ
๗. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๒ สามเณรวีระพล ดอนโมกข์
๘. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๓ สามเณรภาณุวัฒน์ เนตรคำกูล
๙. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๔ สามเณรธนาพร ทองละมุล
๑๐. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๕ สามเณรธนากร วิเศษธาร
๑๑. กท ๑๑๕๙/๑๔๕๖ สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๕๙/๐๕๕๙ พระอัสนี อสฺสรสีโร เซี่ยงไฮ้
๒. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๐ พระภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช
๓. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๑ พระเสกสรร พลวโร ปานกลาง
๔. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๒ พระคณากร สุชาโต สราวุฒน์
๕. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๓ พระทวัตร ธมฺมชีโว มีนวล
๖. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๔ พระปวินท์ ปวโร ดีกุดตุ้ม
๗. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๕ พระณัฐชัย วรญฺชโย สุทธิแพทย์
๘. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๖ สามเณรบุญธรรม อินธิภูมิ
๙. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๗ สามเณรปรวุฒิ ขันทิน
๑๐. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๘ สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์
๑๑. กท ๑๒๕๙/๐๕๖๙ สามเณรเชษฐ์ณากาณต์ จำปาเงิน
๑๒. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๐ สามเณรพงษ์รวี แสนทวีสุข
๑๓. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๑ สามเณรวิรชัย ใหม่ตา
๑๔. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๒ สามเณรกิตติ แหวนวงษ์
๑๕. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๓ สามเณรธรรมสถิต จันแดง
๑๖. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๔ สามเณรอาณาจักร คงทันดี
๑๗. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๕ สามเณรวรพงศ์ ศรีวงศ์
๑๘. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๖ สามเณรธนากรณ์ บุญกัน
๑๙. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๗ สามเณรจตุพล สุระการ
๒๐. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๘ สามเณรทองเจือ กลมเกลียว
๒๑. กท ๑๒๕๙/๐๕๗๙ สามเณรณรงศ์ศักดิ์ รัสเสมอ
๒๒. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๐ กฤษดา ถาจันทร์
๒๓. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๑ สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา
๒๔. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๒ สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์
๒๕. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๓ สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง
๒๖. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๔ สามเณรกิตติพร ตรวจมรรคา
๒๗. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๕ สามเณรปฏิภาณ กอนรัมย์
๒๘. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๖ สามเณรทรงพล เหล่าเลิศ
๒๙. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๗ สามเณรพีรศักดิ์ กุหลาบกุลี
๓๐. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๘ สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ
๓๑. กท ๑๒๕๙/๐๕๘๙ สามเณรทองดี สุขบรรเทิง
๓๒. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๐ สามเณรพุทฒิพงษ์ ประสงค์ดี
๓๓. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๑ สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ
๓๔. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๒ สามเณรขวัญชัย ไชยศรีรัมย์
๓๕. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๓ สามเณรวีรภัทร พานิชย์
๓๖. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๔ สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ
๓๗. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๕ สามเณรตะวัน พันธมาศ
๓๘. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๖ สามเณรก้องภพ พันธุ์แตง
๓๙. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๗ สามเณรธีรวัฒน์ ม่วงสาย
๔๐. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๘ สามเณรธวัชชัย ยศศิริ
๔๑. กท ๑๒๕๙/๐๕๙๙ สามเณรณัฐพล คำภูวัน
๔๒. กท ๑๒๕๙/๐๖๐๐ สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม
๔๓. กท ๑๒๕๙/๐๖๐๑ สามเณรนราธิป แจ้งบ้าน
๔๔. กท ๑๒๕๙/๐๖๐๒ สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๐ พระณฐพล ขนฺติยุตฺโต ชาชุมวงศ์
๒. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๑ พระมานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง
๓. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๒ พระพรพจน์ อคฺครตโน สระทองโอ่ง
๔. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๓ พระมหาวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน
๕. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๔ พระปัณณวิชญ์ ปญฺญาวุโธ กวินวรวิวัฒน์
๖. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๕ พระมหาสุนทร นิราสโย จันทะแจ่ม
๗. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๖ พระธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปัญจะ
๘. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๗ พระสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย
๙. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๘ พระสรายุทธ กลฺยาณเมธี แก้วม่วง
๑๐. กท ๑๓๕๙/๐๓๑๙ สามเณรธีรพล เสาศิริ
๑๑. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๐ สามเณรสิรภพ ณ บางช้าง
๑๒. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๑ สามเณรกิตติเดช บุญเต็ม
๑๓. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๒ สามเณรธนชิต มาสิงห์
๑๔. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๓ สามเณรณัฐพงศ์ อุปทุม
๑๕. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๕ สามเณรวีรพงษ์ หงษ์ศิริ
๑๖. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๖ สามเณรไชยภัทร แดงสีบัว
๑๗. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๗ สามเณรพีรพล บุญสอน
๑๘. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๘ สามเณรเฉลิมชัย ขันสิงห์
๑๙. กท ๑๓๕๙/๐๓๒๙ สามเณรปุรวัฒน์ น่าชม
๒๐. กท ๑๓๕๙/๐๓๓๐ สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี
๒๑. กท ๑๓๕๙/๐๓๓๑ สามเณรทีปกร อย่านอนใจ
๒๒. กท ๑๓๕๙/๐๓๓๒ สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว
๒๓. กท ๑๓๕๙/๐๓๓๓ สามเณรทยาธร พลพรม
๒๔. กท ๑๓๕๙/๐๓๓๔ สามเณรอรรถพล ดีศิริ