รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๓ พระส่งศักดิ์ สุขิโต พันพา
๒. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๔ พระโชติวรุตม์ โชติธมฺโม วัฒนารุ่งนิรันดร์
๓. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๕ พระกฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์
๔. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๖ สามเณรอภิชา แพงบุตร
๕. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๗ สามเณรสุรกานต์ ช่อจันทร์
๖. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๘ สามเณรจิรภัทร จีนดอน
๗. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๙ สามเณรวีรภัทร สุขนิรันดร์
๘. กท ๑๑๖๐/๑๒๐๐ สามเณรปริญญา หดราช
๙. กท ๑๑๖๐/๑๒๐๑ สามเณรวงศกร พูนทอง
๑๐. กท ๑๑๖๐/๑๒๐๒ สามเณรภูริภัทร คำหว่าน
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๖๐/๐๓๖๘ พระทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา
๒. กท ๑๒๖๐/๐๓๖๙ พระภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์
๓. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๐ พระคิมหันต์ ธมฺมวโร หวังดี
๔. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๑ พระหฤษฏ์ ขนฺติพโล ทาโพธิ์ทอง
๕. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๒ พระสุริยา สิริธมฺโม ทองนา
๖. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๓ สามเณรวีระพล ดอนโมกข์
๗. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๔ สามเณรชาติชาย บุญตะหล้า
๘. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๕ สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง
๙. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๖ สามเณรณัฐวุฒิ วงคำแสง
๑๐. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๗ สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย
๑๑. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๘ สามเณรภาณุพงศ์ เนตรคำกูล
๑๒. กท ๑๒๖๐/๐๓๗๙ สามเณรภาณุวัฒน์ เนตรคำกูล
๑๓. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๐ สามเณรสุรเชษฐ์ วงศ์สุโพธิ์
๑๔. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๑ สามเณรวีระชัย บุญเยี่ยมจิตร
๑๕. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๒ สามเณรกาลวันต์ ณ บางช้าง
๑๖. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๓ สามเณรฤกษ์ชัย เสาศิริ
๑๗. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๔ สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง
๑๘. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๕ สามเณรอนุชิต เจริญผล
๑๙. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๖ สามเณรวีรภัทร ไม้หนองกอย
๒๐. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๗ สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล
๒๑. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๘ สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว
๒๒. กท ๑๒๖๐/๐๓๘๙ สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี
๒๓. กท ๑๒๖๐/๐๓๙๐ สามเณรธีรวัต สาสีมา
๒๔. กท ๑๒๖๐/๐๓๙๑ สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา
๒๕. กท ๑๒๖๐/๐๓๙๒ สามเณรศุภโชติ จันทร์แดง
๒๖. กท ๑๒๖๐/๐๓๙๓ สามเณรโกเมศ แหลมไธสง
๒๗. กท ๑๒๖๐/๐๓๙๔ สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๑ พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช
๒. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๒ พระมหาคณิศร ปญฺญิสฺสโร ดั่นเจริญ
๓. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๓ พระคณากร สุชาโต สราวุฒน์
๔. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๔ พระปวินท์ ปวโร ดีกุดตุ้ม
๕. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๕ สามเณรอิศราภัทร์ พาทิศศิวรัตน์
๖. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๖ สามเณรขวัญชัย ไชยศรีรัมย์
๗. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๗ สามเณรทองตัน ไชลำพัน
๘. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๘ สามเณรอนุชา จำปาทิพย์
๙. กท ๑๓๖๐/๐๒๗๙ สามเณรชัยฉัตร ชาติประโคน
๑๐. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๐ สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์ จำปาเงิน
๑๑. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๑ สามเณรชัยอนันต์ ทองด้วง
๑๒. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๒ สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง
๑๓. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๓ สามเณรธรรมสถิต จันแดง
๑๔. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๔ สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์
๑๕. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๕ สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม
๑๖. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๖ สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ
๑๗. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๗ สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ
๑๘. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๘ สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย
๑๙. กท ๑๓๖๐/๐๒๘๙ สามเณรชยพล มีศรี
๒๐. กท ๑๓๖๐/๐๒๙๐ สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร