รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๑๖๑/๑๑๖๕ พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์
๒. กท ๑๑๖๑/๑๑๖๖ พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข
๓. กท ๑๑๖๑/๑๑๖๗ พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม
๔. กท ๑๑๖๑/๑๑๖๘ สามเณรวชิรพล บัวหนอง
๕. กท ๑๑๖๑/๑๑๖๙ สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง
๖. กท ๑๑๖๑/๑๑๗๐ สามเณรศักดินันท์ ประสงค์ทรัพย์
๗. กท ๑๑๖๑/๑๑๗๑ สามเณรบัณฑิต สิงห์บำรุง
๘. กท ๑๑๖๑/๑๑๗๒ สามเณรภาณุ สราคำ
๙. กท ๑๑๖๑/๑๑๗๓ สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี
๑๐. กท ๑๑๖๑/๑๑๗๔ สามเณรณัฐพงศ์ ไตรล้ำ
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๓ พระณรงค์ ฐานุตฺตโร สัจจะสมบัติฐานะดี
๒. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๔ พระประโลม จนฺทสุวณฺโณ จีนแส
๓. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๕ พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์
๔. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๖ พระกฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์
๕. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๗ พระบุญเรือน สุชาโต ปางสุข
๖. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๘ พระสุระ มหุสฺสาโห สุกรี
๗. กท ๑๒๖๑/๐๓๓๙ พระคมกริช วชิราวุโธ ภู่จีน
๘. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๐ สามเณรสุนทร ดุจจานุทัศน์
๙. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๑ สามเณรปริญญา หดราช
๑๐. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๒ สามเณรวิลาศ บกแก้ว
๑๑. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๓ สามเณรสุรกานต์ ช่อจันทร์
๑๒. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๔ สามเณรศักดา มูลตลาด
๑๓. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๕ สามเณรภูริภัทร คำหว่าน
๑๔. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๖ สามเณรจิรภัทร จีนดอน
๑๕. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๗ สามเณรอรรถพร หาแก้ว
๑๖. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๘ สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ
๑๗. กท ๑๒๖๑/๐๓๔๙ สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา
๑๘. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๐ สามเณรสุวัฒน์ ศรีแก้ว
๑๙. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๑ สามเณรภานุวัฒน์ ผิวทอง
๒๐. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๒ สามเณรวงศกร พูนทอง
๒๑. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๓ สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ
๒๒. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๔ สามเณรอนุชิต แหวนเงิน
๒๓. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๕ สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์
๒๔. กท ๑๒๖๑/๐๓๕๖ สามเณรนัตตพล รัตนวงค์
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. กท ๑๓๖๑/๐๒๘๘ พระมหาทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา
๒. กท ๑๓๖๑/๐๒๘๙ พระมหาวิษณุ ฐานิสฺสโร บุญเต็ม
๓. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๐ พระชุมพล สุทฺธธมฺโม เพ็ชรัทธี
๔. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๑ พระเรืองศรี ธมฺมธโร หิรัญพันธ์
๕. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๒ พระปัญญา ปิยสีโล แปลงกาย
๖. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๓ พระภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์
๗. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๔ พระกฤษดา สญฺญโม ประสงค์ดี
๘. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๕ พระมหาคิมหันต์ ธมฺมวโร หวังดี
๙. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๖ พระหฤษฏ์ ขนฺติพโล ทาโพธิ์ทอง
๑๐. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๗ พระสุริยา สิริธมฺโม ทองนา
๑๑. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๘ พระรณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์
๑๒. กท ๑๓๖๑/๐๒๙๙ พระมหาวีระพล วรโมกฺโข ดอนโมกข์
๑๓. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๐ สามเณรชาติชาย บุญตะหล้า
๑๔. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๑ สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์
๑๕. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๒ สามเณรศุภกร หอมขจร
๑๖. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๓ สามเณรวุฒิพงษ์ วัดแผ่นลำ
๑๗. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๔ สามเณรกฤษดา ชูสูงเนิน
๑๘. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๕ สามเณรศิวกร กลิ่นหอม
๑๙. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๖ สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ
๒๐. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๗ สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง
๒๑. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๘ สามเณรรวิชญ์ ภูหอม
๒๒. กท ๑๓๖๑/๐๓๐๙ สามเณรจตุพล สุระการ
๒๓. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๐ สามเณรทองดี สุขบรรเทิง
๒๔. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๑ สามเณรณัฐวุฒิ วงคำแสง
๒๕. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๒ สามเณรวรรธนัย จันทะนาข่า
๒๖. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๓ สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย
๒๗. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๔ สามเณรเชษฐ์ณากาณต์ จำปาเงิน
๒๘. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๕ สามเณรพีรศักดิ์ กุหลาบกุลี
๒๙. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๖ สามเณรสุรเชษฐ์ วงศ์สุโพธิ์
๓๐. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๗ สามเณรวีระชัย บุญเยี่ยมจิตร
๓๑. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๘ สามเณรณัฐพล คำภูวัน
๓๒. กท ๑๓๖๑/๐๓๑๙ สามเณรกาลวันต์ ณ บางช้าง
๓๓. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๐ สามเณรวีรภัทร พานิชย์
๓๔. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๑ สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง
๓๕. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๒ สามเณรณรงค์ศักดิ์ รัสเสมอ
๓๖. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๓ สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ
๓๗. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๔ สามเณรอนุชิต เจริญผล
๓๘. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๕ สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก
๓๙. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๖ สามเณรกฤษดา ถาจันทร์
๔๐. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๗ สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา
๔๑. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๘ สามเณรวีรภัทร ไม้หนองกอย
๔๒. กท ๑๓๖๑/๐๓๒๙ สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล
๔๓. กท ๑๓๖๑/๐๓๓๐ สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว
๔๔. กท ๑๓๖๑/๐๓๓๑ สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี
๔๕. กท ๑๓๖๑/๐๓๓๒ สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา
๔๖. กท ๑๓๖๑/๐๓๓๓ สามเณรศุภโชติ จันทร์แดง
๔๗. กท ๑๓๖๑/๐๓๓๔ สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน