รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ ๓๙ ๑๕ บ.ศ.๑-๒
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๒. นางสาวชยาภรณ์ สุขประเสริฐ ๓๕ บ.ศ.๑-๒
๓. นายชัยรัตน์ พุทธารมณ์ ๓๖ บ.ศ.๑-๒
๔. นางสาวปวริศรา พินิจผล ๓๗ บ.ศ.๑-๒
๕. นายแพทย์สมพงษ์ โชติพันธุ์วิทยากุล ๓๘ บ.ศ.๑-๒
๖. นางสาคร ไชยสอน ๔๓ ๓๙ บ.ศ.๑-๒

Hits: 1