รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑๑๖๓/๐๖๖๕ พระกรรชัย ภทฺทโก ทองสุข
๑๑๖๓/๐๖๖๖ พระภิญโญ กิตฺติโสภโณ แสนดี
๑๑๖๓/๐๖๖๗ สามเณรสมมาตร สุขโกกี
๑๑๖๓/๐๖๖๘ สามเณรทวีทรัพย์ ศรีพุฒ
๑๑๖๓/๐๖๖๙ สามเณรเจตนิพัทธ์ ยางสิงอ้อ
๑๑๖๓/๐๖๗๐ สามเณรกฤษฎาธาร สมบัติเกิด
๑๑๖๓/๐๖๗๑ สามเณรชลิตศรา ศรีมูล
๑๑๖๓/๐๖๗๒ สามเณรรัชพล วิเศษชาติ
๑๑๖๓/๐๖๗๓ สามเณรพานทองแท้ เกษศิริ

Hits: 61