รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
กท ๑๔๕๖/๔๑๑๐๐ นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๖/๔๑๑๐๑ นายชัยรัตน์ พุทธารมณ์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๖/๔๑๑๐๒ นายสมพงษ์ โชติพันธุ์วิทยากุล วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๖/๔๑๑๐๓ นางสาคร ไชยสอน วัดโมลีโลกยาราม