รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๓๖ นายธงชัย กิจบำรุงศิลป์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๓๗ นายณัฐเสกข์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๓๘ นายสมชัย สุธีรคุณ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๓๙ นายอดิศักดิ์ อุดมศีลคุณ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๐ นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๑ ร.ต.อภิชาติ พรสี่ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๒ นายสมาธิ อรุณฉัตร วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๓ นายภานุวัตน์ ยวนจิต วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๔ นางอำนวยพร สุขอารมย์ วัดโมลีโลกยาราม
๑๐ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๕ นางศศิวรรณ เตชะกฤตธีรนันท์ วัดโมลีโลกยาราม
๑๑ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๖ นางวันทนีย์ ผดุงกิจ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๗ นางสาววิมล ทับมาโนช วัดโมลีโลกยาราม
๑๓ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๘ นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๔๙ นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณจิน วัดโมลีโลกยาราม
๑๕ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๕๐ นางสาวสกุลทิพย์ สิทธิเจริญสุข วัดโมลีโลกยาราม
๑๖ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๕๑ แม่ชีลักษณ์ศยา สิทธิสุนทรประภา วัดโมลีโลกยาราม
๑๗ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๕๒ นางอมรรัตน์ เวชบรรพต วัดโมลีโลกยาราม

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
กท ๑๕๕๗/๒๑๙๐๔ นายชัยรัตน์ พุทธารมณ์ วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๕๕๗/๒๑๙๐๕ นางสาคร ไชยสอน วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๕๕๗/๒๑๙๐๖ นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ วัดโมลีโลกยาราม
Hits: 10