ตอนที่ ๘ ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม และเปรียญ

ตอนที่ ๘

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์

ฐานานุกรม และเปรียญ

—————–

        โดยที่ได้มีการจัดสร้างพัดยศสมณศักดิ์  เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสายงานการปกครองคณะสงฆ์  พร้อมกับได้จัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม และเปรียญ ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๑   เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  ซึ่งจัดลำดับไว้ดังนี้.-

        สมเด็จพระราชาคณะ

               ๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

               ๒. สมเด็จพระสังฆราช

               ๓. สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

        พระราชาคณะ

               ๔. พระราชาคณะ  เจ้าคณะรอง  ชั้นหิรัญบัฏ

               ๕. พระราชาคณะ  เจ้าคณะรอง  ชั้นสัญญาบัตร

               ๖. พระราชาคณะ  ชั้นธรรม

               ๗. พระราชาคณะ  ชั้นเทพ

               ๘. พระราชาคณะ  ชั้นราช

               ๙. พระราชาคณะ  ชั้นสามัญ

                       – พระราชาคณะ  ปลัดขวา – ปลัดซ้าย

                       – พระราชาคณะ  รองเจ้าคณะภาค

                       – พระราชาคณะ  เจ้าคณะจังหวัด

                       – พระราชาคณะ  รองเจ้าคณะจังหวัด

                       – พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเปรียญ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                       – พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเปรียญ ป.ธ.๙-๘-๗-๖-๕-๔-๓

                       – พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเทียบเปรียญ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                       – พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเทียบเปรียญ

                       – พระราชาคณะ  ชั้นสามัญยก  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                       – พระราชาคณะ  ชั้นสามัญยก

                       (เฉพาะพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทาน     เจ้าอาวาสนั่งหน้าพระภิกษุรูปอื่น  ซึ่งแม้จะมีสมณศักดิ์สูงกว่า)

        พระครูสัญญาบัตร

               ๑๐. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะจังหวัด  (จจ.)

               ๑๑. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะจังหวัด  (รจจ.)

               ๑๒. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (จล.ชอ.)

               ๑๓. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอ  ชั้นพิเศษ  (จอ.ชพ.)

               ๑๔. พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ

               ๑๕. พระเปรียญธรรม  ๙  ประโยค

               ๑๖. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จล.ชท.)

               ๑๗. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ  ชั้นเอก  (จอ.ชอ.)

               ๑๘. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี (จล.ชต.)

               ๑๙. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท  (จอ.ชท.)

               ๒๐. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (รจล.ชอ.)

               ๒๑. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นโท (รจล.ชท.)

               ๒๒. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นตรี (รจล.ชต.)

               ๒๓. พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นพิเศษ หรือเทียบเท่า  (ผจล.ชพ.  หรือ ทผจล.ชพ.)

               ๒๔. พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ หรือเทียบเท่า  (ผจล.ชอ.วิ. หรือ ทผจล.ชอ.วิ.)

               ๒๕. พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก หรือเทียบเท่า (ผจล.ชอ. หรือ ทผจล.ชอ.)

               ๒๖. พระครูปลัดของพระราชาคณะ  เจ้าคณะรอง  ชั้นหิรัญบัฏ

                ๒๗. พระครูปลัดของพระราชาคณะ  เจ้าคณะรอง  ชั้นสัญญาบัตร

                ๒๘. พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช

               ๒๙. พระเปรียญธรรม  ๘  ประโยค

               ๓๐. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นโทหรือเทียบเท่า (ผจล.ชท. หรือ ทผจล.ชท.)

               ๓๑. พระเปรียญธรรม  ๗  ประโยค

               ๓๒. พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม

               ๓๓. พระครูฐานานุกรมชั้นโท  ของสมเด็จพระสังฆราช (พระครูปริต)

               ๓๔. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะอำเภอ  ชั้นเอก (รจอ.ชอ.)

               ๓๕. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะอำเภอ  ชั้นโท  (รจอ.ชท.)

               ๓๖. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จต.ชอ.วิ)

               ๓๗. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นเอก  (จต.ชอ.)

               ๓๘. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท  (จต.ชท.)

               ๓๙. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นตรี  (จต.ชต.)

               ๔๐. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นเอก (จร.ชอ.)

               ๔๑. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จร.ชท.วิ)

               ๔๒. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นโท  (จร.ชท.)

               ๔๓. พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นตรี  (จร.ชต.)

               ๔๔. พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (รจร.)

               ๔๕. พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (ผจร.)

               ๔๖. พระเปรียญธรรม  ๖  ประโยค

               ๔๗. พระเปรียญธรรม  ๕  ประโยค

               ๔๘. พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นเทพ

               ๔๙. พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นราช

               ๕๐. พระครูวินัยธร

               ๕๑. พระครูธรรมธร

               ๕๒. พระครูคู่สวด

               ๕๓. พระเปรียญธรรม  ๔  ประโยค

               ๕๔. พระปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ

               ๕๕. พระเปรียญธรรม  ๓  ประโยค

               ๕๖. พระครูรองคู่สวด

               ๕๗. พระครูสังฆรักษ์

               ๕๘. พระครูสมุห์

               ๕๙. พระครูใบฎีกา

               ๖๐. พระสมุห์

               ๖๑. พระใบฎีกา

               ๖๒. พระพิธีธรรม