รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๑๕ นางสาวปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ วัดราชสิทธาราม
๒. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๑๖ นายนพนันท์ รัตนวิชัย วัดราชสิทธาราม
๓. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๑๗ นายสุทิน ศรีถาวรสุข วัดราชสิทธาราม
๔. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๑๘ นายสุวรรณี ศรีถาวรสุข วัดราชสิทธาราม
๕. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๑๙ นางสาวศรีสุวรรณ จุฑาบัณฑิตกุล วัดราชสิทธาราม
๖. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๒๐ นางสาวลำไพ ชมนิกร วัดราชสิทธาราม
๗. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๒๑ นายพิทธวัฒน์ สีสง่า วัดราชสิทธาราม

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๓๔ นายธงชัย กิจบำรุงศิลป์ วัดราชสิทธาราม
๒. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๓๕ นายสมชัย สุธีรคุณ วัดราชสิทธาราม
๓. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๓๖ นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม วัดราชสิทธาราม
๔. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๓๗ ร.ท.อภิชาติ พรสี่ วัดราชสิทธาราม
๕. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๓๘ นายสมาธิ อรุณฉัตร วัดราชสิทธาราม
๖. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๓๙ นางอำนวยพร สุขอารมย์ วัดราชสิทธาราม
๗. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๔๐ นางสาววิมล ทับมาโนช วัดราชสิทธาราม
๘. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๔๑ นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณชิน วัดราชสิทธาราม
๙. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๔๒ นางสาวสกุลทิพย์ สิทธิเจริญสุข วัดราชสิทธาราม
๑๐. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๔๓ แม่ชีลักษณ์ศยา สิทธิสุนทรประภา วัดราชสิทธาราม
๑๑. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๔๔ นางอมรรัตน์ เวชบรรพต วัดราชสิทธาราม
๑๒. กท ๑๕๕๘/๒๕๖๔๕ นางอรวรรณ์ จันทร์ปะทิว วัดราชสิทธาราม

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๖๕๘/๑๑๖๑๐ นายชัยรัตน์ พุทธารมณ์ วัดราชสิทธาราม
๒. กท ๑๖๕๘/๑๑๖๑๑ นางสาคร ไชยสอน วัดราชสิทธาราม