รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๕๖ นายอนุชาติ ลาภะสัมปันนะ วัดโมลีโลกยาราม
๒. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๕๗ พลตรียุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี วัดโมลีโลกยาราม
๓. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๕๘ นางสาวลี ภัทรพงศ์มณี วัดโมลีโลกยาราม
๔. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๕๙ นางสาวนิษา เจริญสุทธิกุล วัดโมลีโลกยาราม
๕. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๐ นายธวัช พงศ์สุธางค์ วัดโมลีโลกยาราม
๖. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๑ นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี วัดโมลีโลกยาราม
๗. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๒ นายกฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล วัดโมลีโลกยาราม
๘. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๓ นางสาวสุทัศนาภรณ์ วงศ์ตระกูล วัดโมลีโลกยาราม
๙. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๔ นางสาวยิ่งพิสุทธิ์ ฤทธิ์มณี วัดโมลีโลกยาราม
๑๐. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๕ นางสาววัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ วัดโมลีโลกยาราม
๑๑. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๖๖ นางสาวศศิโณทัย โรจนุตมะ วัดโมลีโลกยาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๐๘ นางสาวนุกูล เจียระไนภรณ์ วัดโมลีโลกยาราม
๒. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๐๙ นางสาวสนองศรี รุดดิษฐ์ วัดโมลีโลกยาราม
๓. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๑๐ จ.ส.ต.สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล วัดโมลีโลกยาราม
๔. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๑๑ นายวิศิษฏ์ เข็มทองเจริญ วัดโมลีโลกยาราม
๕. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๑๒ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญศิริสุทธิกุล วัดโมลีโลกยาราม
๖. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๑๓ นายยรรยง สิกขะฤทธิ์ วัดโมลีโลกยาราม
๗. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๑๔ นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ วัดโมลีโลกยาราม
๘. กท ๑๕๖๐/๒๖๖๑๕ นางสาวอัญชฎา อูปแก้ว วัดโมลีโลกยาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๑๙ นางสุวรรณี ศรีถาวรสุข วัดโมลีโลกยาราม
๒. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๐ นายสุทิน ศรีถาวรสุข วัดโมลีโลกยาราม
๓. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๑ นางนงนุช วิชัย วัดโมลีโลกยาราม
๔. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๒ นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ วัดโมลีโลกยาราม
๕. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๓ นางสาวอรวรรณ์ จันทร์ปะทิว วัดโมลีโลกยาราม
๖. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๔ นางสาวศรีสุวรรณ จุฑาบัณฑิตกุล วัดโมลีโลกยาราม
๗. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๕ นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ วัดโมลีโลกยาราม
๘. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๖ นายนพนันท์ รัตนวิชัย วัดโมลีโลกยาราม
๙. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๗ นายพิทธวัฒน์ สีง่า วัดโมลีโลกยาราม
๑๐. กท ๑๖๖๐/๑๔๐๒๘ นายแสงเทียนน้อย คะสา วัดโมลีโลกยาราม

Views: 1