รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๑
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๒๘ ๑๑๙ ป.ธ.๓
๒. สามเณรชิต แสนหูม ๑๘ ๑๒๐ ป.ธ.๓
๓. สามเณรสำเร็จ บัวศรี ๑๕ ๑๒๑ ป.ธ.๓
๔. สามเณรศรีจันทร์ กันตะบุตร ๑๕ ๑๒๒ ป.ธ.๓
๕. พระมหามีชัย ฐิติญาโณ ยางธิสาร ๒๔ ๑๕๘ ป.ธ.๕
๖. พระมหาพุทธินันท์ ผิวขัวเรียง ๒๐ ๑๕๙ ป.ธ.๕
๗. สามเณรสร้อย คำภูดี ๑๗ ๑๖๐ ป.ธ.๕
๘. สามเณรเลอเดช วงศ์ศรีชา ๒๑ ๗๔ ป.ธ.๖
๙. สามเณรสมจิตร ดรุณรัมย์ ๑๙ ๗๕ ป.ธ.๖
๑๐. สามเณรอุดม นุพันธ์ ๑๘ ๗๖ ป.ธ.๖
๑๑. พระมหานิมิตร นนฺทสีโล ขันทอง ๓๖ ๑๕ ๑๐๘ ป.ธ.๗
๑๒. พระมหาสถาพร ถิรจิตฺโต คูณพูล ๒๙ ๑๐๙ ป.ธ.๗
๑๓. สามเณรวิเชียร เตสะ ๒๐ ๑๑๐ ป.ธ.๗
๑๔. พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ทีอุทิศ ๒๕ ๒๔ ป.ธ.๙