รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. นางสรียา วุฒิชาญ ๖๖ ๑๗ บ.ศ.๑-๒
๒. นางวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ ๖๒ ๑๘ บ.ศ.๑-๒
๓. นายอดุลย์ คนแรง ๕๔ ๑๙ บ.ศ.๑-๒
๔. นางสาวศรีสุวรรณ จุฑาบัณฑิตกุล ๔๙ ๒๐ บ.ศ.๑-๒
๕. แม่ชีปราณี เฉลยศาสตร์ ๔๖ ๒๑ บ.ศ.๑-๒
๖. นางสาวพิมพ์วรีย์ รุจิวิทูรกุล ๔๓ ๒๒ บ.ศ.๑-๒
๗. นางสาวอัญชฎา อูปแก้ว ๒๙ ๒๓ บ.ศ.๑-๒
๘. แม่ชีวันวิสา สิทธิการ ๒๘ ๒๔ บ.ศ.๑-๒
๙. แม่ชีณัฏฐกมล อิทธยา ๒๕ ๒๕ บ.ศ.๑-๒
๑๐. นางสาววริศนันท์ เจริญนิธิกุล ๒๒ ๒๖ บ.ศ.๑-๒
๑๑. นางสาววารุณี จารุวิมลรัตน์ ๔๐ ๒๗ บ.ศ.๑-๒
๑๒. นางสาวกชวรรณ กอบเงินทอง ๓๘ ๒๘ บ.ศ.๑-๒
๑๓. นางสาวรุ่งนภา ชาญพิทักษ์สมุทร ๓๘ ๒๙ บ.ศ.๑-๒
๑๔. นางสาวสุจรรยา สมมิตร ๓๒ ๓๐ บ.ศ.๑-๒
๑๕. นางสาวมยุรี ศรีอุดมศักดิ์ ๒๗ ๓๑ บ.ศ.๑-๒
๑๖. นางสาววิไล พีรยาพูนสิน ๒๖ ๓๒ บ.ศ.๑-๒
๑๗. นางสาวศิริพร มงคลทวีสิทธิ์ ๔๘ บ.ศ.๓
๑๘. นายสุริยะ สีมันตะ ๒๒ บ.ศ.๓
๑๙. นางสาวสุธาทิพย์ ชุนรัตน์ ๓๔ บ.ศ.๓
๒๐. นางสาวอุษาวัลย์ หิรัณย์จิรา ๓๒ บ.ศ.๓
๒๑. แม่ชีไพรินทร์ หมื่นสาย ๓๗ บ.ศ.๔
๒๒. นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ๕๖ บ.ศ.๕
๒๓. นางสาววิมล ทับมาโนช ๕๔ บ.ศ.๕
๒๔. นายปรีชา แก้วทาสี ๔๑ บ.ศ.๕
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๒๕. นางสาวโศรตา ลาภเจริญรักษ์ ๖๗ ๗๒ บ.ศ.๑-๒
๒๖. นางสุภาพร ชูแสง ๖๕ ๗๓ บ.ศ.๑-๒
๒๗. นางสายสมร นาคลดา ๕๖ ๗๔ บ.ศ.๑-๒
๒๘. แม่ชีศรีบุษบา ทองคำ ๔๕ ๗๕ บ.ศ.๑-๒
๒๙. นางสาวสินีรัตน์ ศรีประทุม ๔๕ ๗๖ บ.ศ.๑-๒
๓๐. นางสาวเบญจา ฉวีวรรณชล ๓๙ ๗๗ บ.ศ.๑-๒
๓๑. นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญศิริสุทธิกุล ๓๖ ๗๘ บ.ศ.๑-๒
๓๒. นายธันยพัต คงขาว ๕๗ ๗๙ บ.ศ.๑-๒
๓๓. นายสกนธ์ กิติ ๓๐ ๘๐ บ.ศ.๑-๒
๓๔. นางสาวจินตนา พรหมอักษร ๕๑ ๘๑ บ.ศ.๑-๒
๓๕. นายวุฒิชัย ปัญญาคำ ๔๒ ๘๒ บ.ศ.๑-๒
๓๖. นางสาวมาลี เตรียมวงษ์ ๔๒ ๘๓ บ.ศ.๑-๒
๓๗. นายพงษ์นที ตูบทา ๓๙ ๘๔ บ.ศ.๑-๒
๓๘. นายวิทธวัช มิตรภาพ ๓๘ ๘๕ บ.ศ.๑-๒
๓๙. นางสาวกฤตพร อินต๊ะปัน ๓๘ ๘๖ บ.ศ.๑-๒
๔๐. นางสาวดรรชนี ปันสา ๓๗ ๘๗ บ.ศ.๑-๒
๔๑. นางสาวมาริสา เที่ยงแท้ ๓๗ ๘๘ บ.ศ.๑-๒
๔๒. นายธนพล นุภาพ ๓๔ ๘๙ บ.ศ.๑-๒
๔๓. นายมารุต อินถา ๓๔ ๙๐ บ.ศ.๑-๒
๔๔. นางสาวทัศนาพร หล้าประเสริฐ ๓๓ ๙๑ บ.ศ.๑-๒
๔๕. นายสุริยา คุ้มเมฆ ๓๒ ๙๒ บ.ศ.๑-๒
๔๖. หม่อมราชวงศ์สุภาณี ดิศกุล ๕๘ ๒๒ บ.ศ.๓
๔๗. นางสาวอุไร เดชคง ๕๗ ๒๔ บ.ศ.๓
๔๘. หม่อมราชวงศ์อรอนงค์ เทพาคำ ๕๑ ๒๕ บ.ศ.๓
๔๙. นางสาวดวงนภา ทองแดง ๔๐ ๒๖ บ.ศ.๓
๕๐. นายสรณดล รักเอี่ยมสะอาด ๕๔ ๒๗ บ.ศ.๓
๕๑. นางสาววิจิต เมฆสกุล ๖๒ บ.ศ.๔
๕๒. นางสาวนงลักษณ์ พิสุทธิ์จรุงใจ ๔๓ บ.ศ.๔

Views: 0