รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๒
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. สามเณรชาตรี คำพา ๑๖ ๒๓๓ ป.๑-๒
๒. สามเณรสัญญา ไชยภักดี ๑๕ ๒๓๔ ป.๑-๒
๓. สามเณรละคร บุตรแดง ๑๕ ๒๓๕ ป.๑-๒
๔. สามเณรจันทร์ดี โสตรทอง ๑๔ ๒๓๖ ป.๑-๒
๕. สามเณรวิโรจน์ ชุบคำ ๑๔ ๒๓๗ ป.๑-๒
๖. สามเณรสมร ภูดาสุวรรณ ๑๔ ๒๓๘ ป.๑-๒
๗. สามเณรเกรียงไกร บุตรมาลา ๑๓ ๒๓๙ ป.๑-๒
๘. สามเณรนิล ทองงาม ๑๔ ๒๔๐ ป.๑-๒
๙. พระสุภาชัย โกวิโท ก่อบุญ ๒๓ ๑๒๒ ป.ธ.๓
๑๐. พระวัชรินทร์ สิรินฺธโร สีหานาม ๒๓ ๑๒๓ ป.ธ.๓
๑๑. สามเณรกฤตพล เสนคราม ๑๘ ๑๒๔ ป.ธ.๓
๑๒. สามเณรวุฒิชัย แจ่มใส ๑๗ ๑๒๕ ป.ธ.๓
๑๓. สามเณรไพวรรณ์ ปีคุณ ๑๗ ๑๒๖ ป.ธ.๓
๑๔. สามเณรศราวุฒิ โสมดา ๑๖ ๑๒๗ ป.ธ.๓
๑๕. สามเณรวชิรวิชญ์ สิงคา ๑๖ ๑๒๘ ป.ธ.๓
๑๖. สามเณรรัตติกร เวียงคำ ๑๕ ๑๒๙ ป.ธ.๓
๑๗. สามเณรนารี เดชแสง ๑๕ ๑๓๐ ป.ธ.๓
๑๘. พระมหาสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๒๙ ๑๗๐ ป.ธ.๔
๑๙. พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๒ ๑๗๑ ป.ธ.๔
๒๐. สามเณรชิต แสนหูม ๑๙ ๑๗๒ ป.ธ.๔
๒๑. สามเณรสำเร็จ บัวศรี ๑๖ ๑๗๓ ป.ธ.๔
๒๒. สามเณรวรพล กันตะบุตร ๑๖ ๑๗๔ ป.ธ.๔
๒๓. พระมหาประสิทธิ์ จิตฺตคุตฺโต ชำนาญเนาว์ ๒๙ ๑๔๒ ป.ธ.๕
๒๔. สามเณรสังเวียน ต้นโพธิ์ ๑๙ ๑๔๓ ป.ธ.๕
๒๕. พระมหาสยาม โสภณสีโล พิมพล ๒๙ ๑๗๑ ป.ธ.๖
๒๖. สามเณรสร้อย คำภูดี ๑๘ ๑๗๒ ป.ธ.๖
๒๗. พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา ๒๒ ๗๕ ป.ธ.๗
๒๘. สามเณรอุดม นุพันธ์ ๑๙ ๗๖ ป.ธ.๗
๒๙. พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน ๓๐ ๔๖ ป.ธ.๘
๓๐. พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย เทศสาย ๒๖ ๔๗ ป.ธ.๘
๓๑. พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ ๒๖ ๔๘ ป.ธ.๘
๓๒. พระมหาปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ พันธมาศ ๒๖ ๔๙ ป.ธ.๘
๓๓. พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ เจริญทัศน์ ๒๔ ๕๐ ป.ธ.๘
๓๔. สามเณรวิเชียร เตสะ ๒๑ ๕๑ ป.ธ.๘

Hits: 2