รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระไมตรี จนฺทโชโต มาแสง ๓๐ ๑๒๒ ป.๑-๒
๒. พระโพทอง อุตฺตโม มังตะการ ๒๓ ๑๒๓ ป.๑-๒
๓. สามเณรอภิลักษณ์ พาดี ๑๗ ๑๒๔ ป.๑-๒
๔. สามเณรศิริชัย วงศ์ประเทศ ๑๖ ๑๒๕ ป.๑-๒
๕. สามเณรเหน่ง มุ่งหมาย ๑๕ ๑๒๖ ป.๑-๒
๖. สามเณรสาคร ภู่ประยูร ๑๕ ๑๒๗ ป.๑-๒
๗. สามเณรยงยุทธ อินทร์วิเศษ ๑๔ ๑๒๘ ป.๑-๒
๘. สามเณรอุทัย ลีลาศ ๑๔ ๑๒๙ ป.๑-๒
๙. สามเณรปัญญา ทัดเทียม ๑๔ ๑๓๐ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรวีระวงศ์ ชาธิพา ๑๔ ๑๓๑ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรวีระ อุภัยศรี ๑๔ ๑๓๒ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรสุพิษ หมูทอง ๑๔ ๑๓๓ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรเอกชัย ฤกษ์สว่าง ๑๓ ๑๓๔ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรศิริพงษ์ พวงแก้ว ๑๓ ๑๓๕ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว ๑๓ ๑๓๖ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรธนากร พลชัย ๑๕ ๑๖๔๐ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรอมรมนตรี อุทุมพันธ์ ๑๓ ๑๖๔๑ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรนาโต้ สิงห์สุ ๑๖ ๑๘๒๓ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรวสันต์ ทองทิพย์ ๑๕ ๑๘๒๔ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรรังสรรค์ ใจเที่ยง ๑๔ ๑๘๒๕ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรอำนาจ จอกนาค ๑๔ ๑๘๒๖ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรสยาม แอนโก ๑๔ ๑๘๒๗ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรวิษณุ ธานี ๑๓ ๑๘๒๘ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรวิเชียร คุณสมบัติ ๒๐ ๑๙๑ ป.ธ.๓
๒๕. สามเณรสัญญา ไชยภักดี ๑๖ ๑๙๒ ป.ธ.๓
๒๖. สามเณรวิโรจน์ ชุบคำ ๑๕ ๑๙๓ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรสมร ภูดาสุวรรณ ๑๕ ๑๙๔ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรเกรียงไกร บุตรมาลา ๑๔ ๑๙๕ ป.ธ.๓
๒๙. พระมหาวัชรินทร์ สิรินฺธโร สีหานาม ๒๔ ๑๗๘ ป.ธ.๔
๓๐. สามเณรอุบล รุ่งเรือง ๒๐ ๑๗๙ ป.ธ.๔
๓๑. สามเณรกฤตพล เสนคราม ๑๙ ๑๘๐ ป.ธ.๔
๓๒. สามเณรไพวรรณ์ ปีคุณ ๑๘ ๑๘๑ ป.ธ.๔
๓๓. สามเณรวุฒิชัย แจ่มใส ๑๘ ๑๘๒ ป.ธ.๔
๓๔. สามเณรศราวุฒิ โสมดา ๑๗ ๑๘๓ ป.ธ.๔
๓๕. สามเณรวชิรวิชญ์ สิงคา ๑๗ ๑๘๔ ป.ธ.๔
๓๖. สามเณรทวี คำนึง ๑๗ ๑๘๕ ป.ธ.๔
๓๗. สามเณรภาณุวัฒน์ เดชแสง ๑๖ ๑๘๖ ป.ธ.๔
๓๘. สามเณรจารุพันธ์ เจริญทัศน์ ๑๖ ๑๘๗ ป.ธ.๔
๓๙. พระมหาวิจารณ์ จนฺทวํโส จันทร์สันต์ ๓๘ ๑๐ ๑๔๙ ป.ธ.๕
๔๐. พระมหาสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๓๐ ๑๕๐ ป.ธ.๕
๔๑. พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๐ ๑๕๑ ป.ธ.๕
๔๒. พระมหาวิลัย มหาลาโภ คำกิ่ง ๒๕ ๑๕๒ ป.ธ.๕
๔๓. พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๓ ๑๕๓ ป.ธ.๕
๔๔. สามเณรปรีดา ชาธิพา ๑๘ ๑๕๔ ป.ธ.๕
๔๕. สามเณรพรพิทักษ์ สุขรี่ ๑๘ ๑๕๕ ป.ธ.๕
๔๖. สามเณรสำเร็จ บัวศรี ๑๖ ๑๕๖ ป.ธ.๕
๔๗. สามเณรสิงหทัย สมัครนิล ๑๖ ๑๕๗ ป.ธ.๕
๔๘. พระมหามีชัย ฐิติญาโณ ยางธิสาร ๒๖ ๑๒๑ ป.ธ.๖
๔๙. พระมหาประสพชัย ชยธโร สุคำภา ๒๔ ๗๔ ป.ธ.๗
๕๐. สามเณรสร้อย คำภูดี ๑๙ ๗๕ ป.ธ.๗
๕๑. พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร ประสานพันธ์ ๓๙ ๓๗ ป.ธ.๘
๕๒. พระมหาประเวช สิริจนฺโท แอ่งสุธา ๒๖ ๓๘ ป.ธ.๘
๕๓. พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา ๒๓ ๓๙ ป.ธ.๘
๕๔. พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน ๓๑ ๓๒ ป.ธ.๙
๕๕. พระมหาปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ พันธมาศ ๒๗ ๓๓ ป.ธ.๙
๕๖. พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ เจริญทัศน์ ๒๕ ๓๔ ป.ธ.๙
๕๗. สามเณรวิเชียร เตสะ ๒๒ ๓๕ ป.ธ.๙

Hits: 0