รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. สามเณรศิริชัย บุตรดาจักร ๑๘ ๒๗๐ ป.๑-๒
๒. สามเณรสุนัน พันธ์หมุด ๑๗ ๒๗๑ ป.๑-๒
๓. สามเณรอัฐพล ใจหาญ ๑๖ ๒๗๒ ป.๑-๒
๔. สามเณรธีรยุทธ หงษา ๑๖ ๒๗๓ ป.๑-๒
๕. สามเณรยินดี เชื้อคำฮด ๑๕ ๒๗๔ ป.๑-๒
๖. สามเณรองอาจ จำปา ๑๕ ๒๗๕ ป.๑-๒
๗. สามเณรศิริชัย จารุนัย ๑๕ ๒๗๖ ป.๑-๒
๘. สามเณรสลัก บุญลักษณ์ ๑๔ ๒๗๗ ป.๑-๒
๙. สามเณรสัญญา บุญรักษ์ ๑๔ ๒๗๘ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรสังคม พรมชาติ ๑๔ ๒๗๙ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรธีรภัทร พันเกษราช ๑๔ ๒๘๐ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรบุญญวัฒน์ จูแจ่ม ๑๔ ๒๘๑ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรสุทิน กันยาประสิทธิ์ ๑๔ ๒๘๒ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม ๑๔ ๒๘๓ ป.๑-๒
๑๕. พระสมหมาย ฐิตมโน ภักนิกร ๒๘ ๒๘๔ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรรัฐพงศ์ หัสคำ ๑๘ ๒๘๕ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรสมพร จันทร์ใด ๑๘ ๒๘๖ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรพิมลชัย ยิ่งยง ๑๗ ๒๘๗ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรอาทิตย์ จุใจล้ำ ๑๖ ๒๘๘ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรนิยม คูณสม ๑๖ ๒๘๙ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรชาญชัย สุขประเสริฐ ๑๖ ๒๙๐ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรไกรสรณ์ พูลสุข ๑๕ ๒๙๑ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรสุพรรณ์ เจริญศรี ๑๕ ๒๙๒ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรสุพัฒน์ แก้วศรีนวน ๑๔ ๒๙๓ ป.๑-๒
๒๕. พระไมตรี จนฺทโชโต มาแสง ๓๑ ๒๒๕ ป.ธ.๓
๒๖. พระโพทอง อุตฺตโม มังตะการ ๒๕ ๒๒๖ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรวร สุขชาติ ๒๐ ๒๒๗ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรวิทยา พักวัน ๒๐ ๒๒๘ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรธีรวัฒน์ เมืองโคตร ๒๐ ๒๒๙ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรอภิลักษณ์ พาดี ๑๘ ๒๓๐ ป.ธ.๓
๓๑. สามเณรนาโต้ สิงห์สุ ๑๗ ๒๓๑ ป.ธ.๓
๓๒. สามเณรศิริชัย วงศ์ประเทศ ๑๗ ๒๓๒ ป.ธ.๓
๓๓. สามเณรเหน่ง มุ่งหมาย ๑๖ ๒๓๓ ป.ธ.๓
๓๔. สามเณรสาคร ภู่ประยูร ๑๖ ๒๓๔ ป.ธ.๓
๓๕. สามเณรอำนาจ จอกนาค ๑๕ ๒๓๕ ป.ธ.๓
๓๖. สามเณรสยาม แอนโก ๑๕ ๒๓๖ ป.ธ.๓
๓๗. สามเณรอุทัย ลีลาศ ๑๕ ๒๓๗ ป.ธ.๓
๓๘. สามเณรวีระวงศ์ ชาธิพา ๑๕ ๒๓๘ ป.ธ.๓
๓๙. สามเณรอมรมนตรี อุทุมพันธ์ ๑๕ ๒๓๙ ป.ธ.๓
๔๐. สามเณรรังสรรค์ ใจเที่ยง ๑๕ ๒๔๐ ป.ธ.๓
๔๑. สามเณรปัญญา ทัดเทียม ๑๕ ๒๔๑ ป.ธ.๓
๔๒. สามเณรวีระ อุภัยศรี ๑๕ ๒๔๒ ป.ธ.๓
๔๓. สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว ๑๕ ๒๔๓ ป.ธ.๓
๔๔. สามเณรศักดา เวชพันธ์ ๑๔ ๒๔๔ ป.ธ.๓
๔๕. พระมหาสุภาชัย โกวิโท ก่อบุญ ๒๕ ๑๗๐ ป.ธ.๔
๔๖. พระมหาธวัชชัย อธิปญฺโญ บุญประสพ ๒๑ ๑๗๑ ป.ธ.๔
๔๗. พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๑ ๑๗๒ ป.ธ.๔
๔๘. สามเณรอุทัย มหานุชิต ๑๙ ๑๗๓ ป.ธ.๔
๔๙. สามเณรอาทิตย์ เพ็งแข ๑๗ ๑๗๔ ป.ธ.๔
๕๐. สามเณรสัญญา ชัยภักดี ๑๗ ๑๗๕ ป.ธ.๔
๕๑. สามเณรสมร ภูดาสุวรรณ ๑๖ ๑๗๖ ป.ธ.๔
๕๒. สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๑๕ ๑๗๗ ป.ธ.๔
๕๓. พระมหาชอบ พุทฺธสโร พันโกฏิ ๓๓ ๑๓ ๑๕๖ ป.ธ.๕
๕๔. พระมหาชิตณรงค์ ปญฺญงฺกุโร แสนหูม ๒๑ ๑๕๗ ป.ธ.๕
๕๕. สามเณรกฤตพล เสนคราม ๒๐ ๑๕๘ ป.ธ.๕
๕๖. สามเณรทวี คำนึง ๑๘ ๑๕๙ ป.ธ.๕
๕๗. สามเณรสุริยา ชุมด้วง ๑๘ ๑๖๐ ป.ธ.๕
๕๘. สามเณรภาณุวัฒน์ เดชแสง ๑๗ ๑๖๑ ป.ธ.๕
๕๙. พระมหาสุวรรณ สุเมโธ วงค์ประเทศ ๓๑ ๑๒๐ ป.ธ.๖
๖๐. พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๑ ๑๒๑ ป.ธ.๖
๖๑. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน ๒๗ ๑๒๒ ป.ธ.๖
๖๒. พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๔ ๑๒๓ ป.ธ.๖
๖๓. สามเณรปรีดา ชาธิพา ๑๙ ๑๒๔ ป.ธ.๖
๖๔. สามเณรพรพิทักษ์ สุขรี่ ๑๙ ๑๒๕ ป.ธ.๖
๖๕. สามเณรเดชอุดม แสงบุญ ๑๙ ๑๒๖ ป.ธ.๖
๖๖. สามเณรสำเร็จ บัวศรี ๑๗ ๑๒๗ ป.ธ.๖
๖๗. สามเณรสิงหทัย สมัครนิล ๑๗ ๑๒๘ ป.ธ.๖
๖๘. พระมหามีชัย ฐิติญาโณ ยางธิสาร ๒๗ ๘๗ ป.ธ.๗
๖๙. พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร ๒๒ ๘๘ ป.ธ.๗
๗๐. สามเณรสุรชัย วงศ์คำจันทร์ ๑๙ ๘๙ ป.ธ.๗
๗๑. พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ ๒๖ ๒๙ ป.ธ.๘
๗๒. พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย เทศสาย ๒๘ ๓๓ ป.ธ.๙
๗๓. พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ ๒๘ ๓๔ ป.ธ.๙
๗๔. พระมหาประเวช สิริจนฺโท แอ่งสุธา ๒๗ ๓๕ ป.ธ.๙
๗๕. พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา ๒๔ ๓๖ ป.ธ.๙
๗๖. สามเณรอุดม นุพันธ์ ๒๑ ๓๗ ป.ธ.๙