รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระบรรจง กิตฺติญาโณ ทองวิเศษ ๒๑ ๒๓๐ ป.๑-๒
๒. พระวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๓ ๒๓๑ ป.๑-๒
๓. พระจิรศักดิ์ จิรปุญฺโญ ทองหอม ๒๗ ๒๓๒ ป.๑-๒
๔. สามเณรลำดวน วังสุขี ๑๘ ๒๓๓ ป.๑-๒
๕. สามเณรสมใจ หลักคำ ๑๗ ๒๓๔ ป.๑-๒
๖. สามเณรนิรุตติ์ เฟื้อยใต้ ๑๗ ๒๓๕ ป.๑-๒
๗. สามเณรเพชรนรินทร์ โยลัย ๑๗ ๒๓๖ ป.๑-๒
๘. สามเณรเดชา ดาดง ๑๖ ๒๓๗ ป.๑-๒
๙. สามเณรสันธร ไพรวงษ์ ๑๖ ๒๓๘ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรชดาชัย ธรรมโม ๑๖ ๒๓๙ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรอานนท์ นามบุตร ๑๖ ๒๔๐ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรทวี ทาลา ๑๕ ๒๔๑ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรสามารถ พิมพ์สา ๑๕ ๒๔๒ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรฉัตรชัย แก้วอุดร ๑๔ ๒๔๓ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรธีระศักดิ์ ก้อนฝ้าย ๑๔ ๒๔๔ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรธนวัฒน์ ทองวิเศษ ๑๘ ๒๔๕ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรเจนศักดิ์ ฮาบพนม ๑๗ ๒๔๖ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรอรุณ สุนันทา ๑๖ ๒๔๗ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรวีระ พาลี ๑๕ ๒๔๘ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรอารีย์ ศรีสุธรรม ๑๕ ๒๔๙ ป.๑-๒
๒๑. พระชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๒๘ ๒๑๔ ป.ธ.๓
๒๒. สามเณรสุนัน พันธ์หมุด ๑๘ ๒๑๕ ป.ธ.๓
๒๓. สามเณรนิยม คูณสม ๑๗ ๒๑๖ ป.ธ.๓
๒๔. สามเณรธีรยุทธ หงษา ๑๗ ๒๑๗ ป.ธ.๓
๒๕. สามเณรองอาจ จำปา ๑๖ ๒๑๘ ป.ธ.๓
๒๖. สามเณรไกรสรณ์ พูลสุข ๑๖ ๒๑๙ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรศิริพงษ์ พวงแก้ว ๑๕ ๒๒๐ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรสลัก บุญลักษณ์ ๑๕ ๒๒๑ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรสุพัฒน์ แก้วศรีนวน ๑๕ ๒๒๒ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรสัญญา บุญรักษ์ ๑๕ ๒๒๓ ป.ธ.๓
๓๑. สามเณรสังคม พรมชาติ ๑๕ ๒๒๔ ป.ธ.๓
๓๒. สามเณรธีรภัทร พันเกษราช ๑๕ ๒๒๕ ป.ธ.๓
๓๓. สามเณรสุทิน กันยาประสิทธิ์ ๑๕ ๒๒๖ ป.ธ.๓
๓๔. สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม ๑๕ ๒๒๗ ป.ธ.๓
๓๕. สามเณรไมตรี เอกทัน ๑๕ ๒๒๘ ป.ธ.๓
๓๖. พระมหาไมตรี จนฺทโชโต มาแสง ๓๑ ๑๐ ๑๖๒ ป.ธ.๔
๓๗. พระมหาสาโรจน์ โกสลฺโล นามวงศ์ษา ๒๗ ๑๖๓ ป.ธ.๔
๓๘. พระมหาสกล เขมจิตฺโต บุตตะวงศ์ ๒๓ ๑๖๔ ป.ธ.๔
๓๙. พระมหาวิทยา วรวิชฺโช พักวัน ๒๑ ๑๖๕ ป.ธ.๔
๔๐. พระมหาธีรวัฒน์ วรธีโร เมืองโคตร ๒๑ ๑๖๖ ป.ธ.๔
๔๑. สามเณรอภิลักษณ์ พาดี ๑๙ ๑๖๗ ป.ธ.๔
๔๒. สามเณรนาโต้ สิงห์สุ ๑๘ ๑๖๘ ป.ธ.๔
๔๓. สามเณรเหน่ง มุ่งหมาย ๑๗ ๑๖๙ ป.ธ.๔
๔๔. สามเณรวัฒนชัย มิทาโช ๑๗ ๑๗๐ ป.ธ.๔
๔๕. สามเณรอำนาจ จอกนาค ๑๖ ๑๗๑ ป.ธ.๔
๔๖. สามเณรอุทัย ลีลาศ ๑๖ ๑๗๒ ป.ธ.๔
๔๗. สามเณรวีระวงศ์ ชาธิพา ๑๖ ๑๗๓ ป.ธ.๔
๔๘. สามเณรอมรมนตรี อุทุมพันธ์ ๑๖ ๑๗๔ ป.ธ.๔
๔๙. สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว ๑๕ ๑๗๕ ป.ธ.๔
๕๐. สามเณรศักดา เวชพันธ์ ๑๕ ๑๗๖ ป.ธ.๔
๕๑. พระมหาวัชรินทร์ สิรินฺธโร สีหานาม ๒๖ ๑๗๕ ป.ธ.๕
๕๒. พระมหาอุบล วรโชติโก รุ่งเรือง ๒๒ ๑๗๖ ป.ธ.๕
๕๓. พระมหาธวัชชัย อธิปญฺโญ บุญประสพ ๒๒ ๑๗๗ ป.ธ.๕
๕๔. พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๒ ๑๗๘ ป.ธ.๕
๕๕. สามเณรไพวรรณ์ ปีคุณ ๒๐ ๑๗๙ ป.ธ.๕
๕๖. สามเณรอุทัย มหานุชิต ๒๐ ๑๘๐ ป.ธ.๕
๕๗. สามเณรประสิทธิ์ เจียมไธสง ๑๙ ๑๘๑ ป.ธ.๕
๕๘. สามเณรสัญญา ไชยภักดี ๑๘ ๑๘๒ ป.ธ.๕
๕๙. สามเณรอุทัย ชินนะ ๑๘ ๑๘๓ ป.ธ.๕
๖๐. สามเณรสมร ภูดาสุวรรณ ๑๗ ๑๘๔ ป.ธ.๕
๖๑. สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๑๖ ๑๘๕ ป.ธ.๕
๖๒. พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ ๓๖ ๑๖ ๑๑๗ ป.ธ.๖
๖๓. พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม รอดทอง ๓๖ ๑๖ ๑๑๘ ป.ธ.๖
๖๔. พระมหาเบญจ เขมธมฺโม คำนาดี ๓๒ ๑๑ ๑๑๙ ป.ธ.๖
๖๕. พระมหากฤตพล วรกิตฺติ เสนคราม ๒๑ ๑๒๐ ป.ธ.๖
๖๖. พระมหาสยาม โสภณสีโล พิมพล ๓๒ ๑๒ ๖๘ ป.ธ.๗
๖๗. พระมหาสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๓๒ ๖๙ ป.ธ.๗
๖๘. พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๒ ๗๐ ป.ธ.๗
๖๙. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน ๒๘ ๗๑ ป.ธ.๗
๗๐. พระมหาวินิจ เขมปญฺโญ เจือจันทร์ ๓๐ ๗๒ ป.ธ.๗
๗๑. พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๕ ๗๓ ป.ธ.๗
๗๒. สามเณรปรีดา ชาธิพา ๒๐ ๗๔ ป.ธ.๗
๗๓. สามเณรพรพิทักษ์ สุขรี ๒๐ ๗๕ ป.ธ.๗
๗๔. สามเณรเดชอุดม แสงบุญ ๒๐ ๗๖ ป.ธ.๗
๗๕. สามเณรสำเร็จ บัวศรี ๑๘ ๗๗ ป.ธ.๗
๗๖. สามเณรสิงหทัย สมัครนิล ๑๘ ๗๘ ป.ธ.๗
๗๗. พระมหาสถาพร ถิรจิตฺโต คูณพูล ๓๓ ๑๓ ๔๓ ป.ธ.๘
๗๘. พระมหาสุรชัย ชยวโร วงศ์คำจันทร์ ๒๑ ๔๔ ป.ธ.๘
๗๙. พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร ประสานพันธ์ ๔๑ ๑๐ ๒๙ ป.ธ.๙
๘๐. พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ ๒๗ ๓๐ ป.ธ.๙