รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๖
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสมควร สิริจนฺโท กานุสนธิ์ ๒๕ ๑๐๐ ป.๑-๒
๒. พระสำราญ คุณสํวโร ภูมิกาล ๒๓ ๑๐๑ ป.๑-๒
๓. พระอนุรักษ์ รตนปญฺโญ ศรีสุข ๒๓ ๑๐๒ ป.๑-๒
๔. พระธีรพล ธมฺมทตฺโต จินดาวัลย์ ๒๒ ๑๐๓ ป.๑-๒
๕. สามเณรอณัติชัย พรมประเกต ๑๘ ๑๐๔ ป.๑-๒
๖. สามเณรเทียนชัย หมดหลง ๑๘ ๑๐๕ ป.๑-๒
๗. สามเณรปิยสนธ์ บุญศรี ๑๕ ๑๐๖ ป.๑-๒
๘. สามเณรถวิล แก้วเสนา ๑๕ ๑๐๗ ป.๑-๒
๙. สามเณรศิริศักดิ์ แสวงสุข ๑๕ ๑๐๘ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรพรชัย ซอสูงเนิน ๑๕ ๑๐๙ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรยุทธนา ภาบัว ๑๔ ๑๑๐ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรบุญทวี พิมพ์สา ๑๔ ๑๑๑ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรทวี โพธิ์ตาด ๑๔ ๑๑๒ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๑๔ ๑๑๓ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรอภิชัย คุ้นเคย ๑๔ ๑๑๔ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรรังสรรค์ นามบุตร ๑๔ ๑๑๕ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรทรงยศ ดวงแสง ๑๔ ๑๑๖ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรดนัย นาวา ๑๓ ๑๑๗ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรธีระพล วิเศษชาติ ๑๓ ๑๑๘ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรอาทิตย์ อดกลั้น ๑๓ ๑๑๙ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรวรรณเฉลิม สมมั่น ๑๓ ๑๒๐ ป.๑-๒
๒๒. พระกองแล อุปกาโร ศรีบุญ ๒๘ ๑๒๓๑ ป.๑-๒
๒๓. พระบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๓ ๑๒๓๒ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรวินัย อรรคฮาด ๑๗ ๑๒๓๓ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรเจษฎา ดวงจิตร ๑๗ ๑๒๓๔ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรสุพจน์ มีศรี ๑๗ ๑๒๓๕ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรทวีศักดิ์ วิพรรณะ ๑๕ ๑๒๓๖ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรศราวุธ อัญโย ๑๕ ๑๒๓๗ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรจักรพงษ์ โพธิ์เมือง ๑๕ ๑๒๓๘ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรประทีป สีสัน ๑๕ ๑๒๓๙ ป.๑-๒
๓๑. พระทองเจริญ เตชธมฺโม กระแสเทพ ๓๓ ๑๐ ๑๘๗ ป.ธ.๓
๓๒. พระจิระศักดิ์ จิรปุญฺโญ ทองหอม ๒๘ ๑๘๘ ป.ธ.๓
๓๓. พระวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๔ ๑๘๙ ป.ธ.๓
๓๔. สามเณรศิริชัย บุตรดาจักร ๑๙ ๑๙๐ ป.ธ.๓
๓๕. สามเณรสุเมฆ วังสุขี ๑๙ ๑๙๑ ป.ธ.๓
๓๖. สามเณรวสันต์ ทองทิพย์ ๑๘ ๑๙๒ ป.ธ.๓
๓๗. สามเณรประจิตร บุญคำภา ๑๙ ๑๙๓ ป.ธ.๓
๓๘. สามเณรอาทิตย์ จุใจล้ำ ๑๘ ๑๙๔ ป.ธ.๓
๓๙. สามเณรนิรุตติ์ เฟื้อยใต้ ๑๘ ๑๙๕ ป.ธ.๓
๔๐. สามเณรเพชรนรินทร์ โยลัย ๑๘ ๑๙๖ ป.ธ.๓
๔๑. สามเณรประสิทธิ์ ปัทมะ ๑๗ ๑๙๗ ป.ธ.๓
๔๒. สามเณรประยงค์ เมืองขวา ๑๗ ๑๙๘ ป.ธ.๓
๔๓. สามเณรอรุณ สุนันทา ๑๗ ๑๙๙ ป.ธ.๓
๔๔. สามเณรบุญนอง ศรีสุนนท์ ๑๗ ๒๐๐ ป.ธ.๓
๔๕. สามเณรเดชา ดาดง ๑๗ ๒๐๑ ป.ธ.๓
๔๖. สามเณรสันธร ไพรวงษ์ ๑๗ ๒๐๒ ป.ธ.๓
๔๗. สามเณรวีระ พาลี ๑๖ ๒๐๓ ป.ธ.๓
๔๘. สามเณรสามารถ พิมพ์สา ๑๖ ๒๐๔ ป.ธ.๓
๔๙. สามเณรอารีย์ ศรีสุธรรม ๑๖ ๒๐๕ ป.ธ.๓
๕๐. สามเณรธีรวัฒน์ ดวงแก้ว ๑๕ ๒๐๖ ป.ธ.๓
๕๑. สามเณรสีทา ศิรินัย ๑๕ ๒๐๗ ป.ธ.๓
๕๒. สามเณรฉัตรชัย แก้วอุดร ๑๕ ๒๐๘ ป.ธ.๓
๕๓. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๒๙ ๒๓๕ ป.ธ.๔
๕๔. สามเณรสุนัน พันธ์หมุด ๑๙ ๒๓๖ ป.ธ.๔
๕๕. สามเณรนิยม คูณสม ๑๘ ๒๓๗ ป.ธ.๔
๕๖. สามเณรณัฐวุฒิ อำคา ๑๗ ๒๓๘ ป.ธ.๔
๕๗. สามเณรวีระชัย อินอุเทน ๑๗ ๒๓๙ ป.ธ.๔
๕๘. สามเณรไกรสรณ์ พูลสุข ๑๗ ๒๔๐ ป.ธ.๔
๕๙. สามเณรธีรภัทร พันเกษราช ๑๖ ๒๔๑ ป.ธ.๔
๖๐. สามเณรสลัก บุญลักษณ์ ๑๖ ๒๔๒ ป.ธ.๔
๖๑. สามเณรสัญญา บุญรักษ์ ๑๖ ๒๔๓ ป.ธ.๔
๖๒. สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม ๑๖ ๒๔๔ ป.ธ.๔
๖๓. สามเณรไมตรี เอกทัน ๑๖ ๒๔๕ ป.ธ.๔
๖๔. สามเณรสุทิน กันยาประสิทธิ์ ๑๖ ๒๔๖ ป.ธ.๔
๖๕. พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สุริวงศ์ ๒๘ ๑๓๙ ป.ธ.๕
๖๖. พระมหาสกล เขมจิตฺโต บุตตะวงศ์ ๒๔ ๑๔๐ ป.ธ.๕
๖๗. สามเณรอภิลักษณ์ พาดี ๒๐ ๑๔๑ ป.ธ.๕
๖๘. สามเณรเหน่ง มุ่งหมาย ๑๘ ๑๔๒ ป.ธ.๕
๖๙. สามเณรวัฒนชัย มิทาโช ๑๘ ๑๔๓ ป.ธ.๕
๗๐. สามเณรบุญถม สะเกตมะวา ๑๗ ๑๔๔ ป.ธ.๕
๗๑. สามเณรอำนาจ จอกนาค ๑๗ ๑๔๕ ป.ธ.๕
๗๒. สามเณรอุทัย ลีลาศ ๑๗ ๑๔๖ ป.ธ.๕
๗๓. สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว ๑๖ ๑๔๗ ป.ธ.๕
๗๔. สามเณรศักดา เวชพันธ์ ๑๖ ๑๔๘ ป.ธ.๕
๗๕. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๓๘ ๑๖ ๑๐๔ ป.ธ.๖
๗๖. พระมหาวัชรินทร์ สิรินฺธโร สีหานาม ๒๗ ๑๐๕ ป.ธ.๖
๗๗. พระมหาวีรยุทธ วราสโย ศรีเตชะ ๒๗ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๗๘. พระมหาธวัชชัย อธิปญฺโญ บุญประสพ ๒๓ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๗๙. พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๓ ๑๐๘ ป.ธ.๖
๘๐. พระมหาอุทัย วรเมธี มหานุชิต ๒๑ ๑๐๙ ป.ธ.๖
๘๑. สามเณรสมร ภูดาสุวรรณ ๑๘ ๑๑๐ ป.ธ.๖
๘๒. สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๑๗ ๑๑๑ ป.ธ.๖
๘๓. พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ ๓๗ ๑๗ ๗๑ ป.ธ.๗
๘๔. พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม รอดทอง ๓๗ ๑๗ ๗๒ ป.ธ.๗
๘๕. พระมหากฤตพล วรกิตฺติ เสนคราม ๒๒ ๗๓ ป.ธ.๗
๘๖. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน ๒๙ ๒๐ ป.ธ.๘
๘๗. สามเณรเดชอุดม แสงบุญ ๒๑ ๒๑ ป.ธ.๘
๘๘. สามเณรสิงหทัย สมัครนิล ๑๙ ๒๒ ป.ธ.๘
๘๙. พระมหาคมกฤษณ์ อสิญาโณ เติมสายทอง ๓๒ ๑๑ ๓๖ ป.ธ.๙

Hits: 1