รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง ๒๘ ๓๐๖ ป.๑-๒
๒. พระถาวร ปคุโณ ครองยุติ ๔๓ ๒๘ ๓๐๗ ป.๑-๒
๓. พระบุญศรี ฐานวีโร ทองปลาย ๓๐ ๓๐๘ ป.๑-๒
๔. สามเณรวินัย บุษผล ๑๙ ๓๐๙ ป.๑-๒
๕. สามเณรนที สุขเย็น ๑๗ ๓๑๐ ป.๑-๒
๖. สามเณรทวีชัย บุญชุม ๑๖ ๓๑๑ ป.๑-๒
๗. สามเณรเหล็กเพชร ดาลาด ๑๖ ๓๑๒ ป.๑-๒
๘. สามเณรอภิวัฒน์ มีทอง ๑๖ ๓๑๓ ป.๑-๒
๙. สามเณรสนธยา รินชารี ๑๔ ๓๑๔ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ ๑๔ ๓๑๕ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรวิษณุ ทองหอม ๑๔ ๓๑๖ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรสาคร นามสุขี ๑๔ ๓๑๗ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรวีระฉัตร ป้องดี ๑๔ ๓๑๘ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรถวัลย์ คงสี ๑๔ ๓๑๙ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรธันวา คำโพธิ์ ๑๔ ๓๒๐ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรมงคล ดอกพุฒ ๑๖ ๓๒๑ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรพรสวรรค์ บุญเติม ๑๖ ๓๒๒ ป.๑-๒
๑๘. พระจง พุทฺธญาโณ บุญภา ๒๙ ๒๕๑ ป.ธ.๓
๑๙. พระกองแล อุปกาโร ศรีบุญ ๒๙ ๒๕๒ ป.ธ.๓
๒๐. พระสมควร สิริจนฺโท กานุสนธิ์ ๒๖ ๒๕๓ ป.ธ.๓
๒๑. พระสำราญ คุณสํวโร ภูมิกาล ๒๔ ๒๕๔ ป.ธ.๓
๒๒. พระบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๔ ๒๕๕ ป.ธ.๓
๒๓. สามเณรอณัติชัย พรหมประเกต ๑๙ ๒๕๖ ป.ธ.๓
๒๔. สามเณรเทียนชัย หมดหลง ๑๙ ๒๕๗ ป.ธ.๓
๒๕. สามเณรวินัย อรรคฮาด ๑๘ ๒๕๘ ป.ธ.๓
๒๖. สามเณรสุพจน์ มีศรี ๑๘ ๒๕๙ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรอนนท์ จันทบัวลา ๑๗ ๒๖๐ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรทวีศักดิ์ วิพรรณะ ๑๖ ๒๖๑ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรปิยสนธ์ บุญศรี ๑๖ ๒๖๒ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรธนากร พามา ๑๖ ๒๖๓ ป.ธ.๓
๓๑. สามเณรพรชัย ซอสูงเนิน ๑๖ ๒๖๔ ป.ธ.๓
๓๒. สามเณรวิชาญ นาคนวล ๑๕ ๒๖๕ ป.ธ.๓
๓๓. สามเณรทวี โพธิ์ตาด ๑๕ ๒๖๖ ป.ธ.๓
๓๔. สามเณรประทีป สีสัน ๑๕ ๒๖๗ ป.ธ.๓
๓๕. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๑๕ ๒๖๘ ป.ธ.๓
๓๖. สามเณรทรงยศ ดวงแสง ๑๕ ๒๖๙ ป.ธ.๓
๓๗. สามเณรอาทิตย์ อดกลั้น ๑๔ ๒๗๐ ป.ธ.๓
๓๘. พระมหาจิรศักดิ์ จิรปุญฺโญ ทองหอม ๒๙ ๑๓๕ ป.ธ.๔
๓๙. พระมหาวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๕ ๑๓๖ ป.ธ.๔
๔๐. พระมหาศิริชัย วรปุตฺโต บุตรดาจักร ๒๑ ๑๓๗ ป.ธ.๔
๔๑. สามเณรประจิตร บุญคำภา ๒๐ ๑๓๘ ป.ธ.๔
๔๒. สามเณรอาทิตย์ จุใจล้ำ ๑๙ ๑๓๙ ป.ธ.๔
๔๓. สามเณรนิรุตต์ เฟื้อยใต้ ๑๙ ๑๔๐ ป.ธ.๔
๔๔. สามเณรประยงค์ เมืองขวา ๑๘ ๑๔๑ ป.ธ.๔
๔๕. สามเณรเดชา ดาดง ๑๘ ๑๔๒ ป.ธ.๔
๔๖. สามเณรวีระ พาลี ๑๗ ๑๔๓ ป.ธ.๔
๔๗. สามเณรอารีย์ ศรีสุธรรม ๑๗ ๑๔๔ ป.ธ.๔
๔๘. สามเณรสีทา ศิรินัย ๑๖ ๑๔๕ ป.ธ.๔
๔๙. พระมหาสนาน ญาณกโร จันทะแสง ๒๘ ๑๕๕ ป.ธ.๕
๕๐. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๐ ๑๕๖ ป.ธ.๕
๕๑. พระมหาธีรวัฒน์ วรธีโร เมืองโคตร ๒๒ ๑๕๗ ป.ธ.๕
๕๒. พระมหาสุนัน วรพนฺธุ พันธ์หมุด ๒๐ ๑๕๘ ป.ธ.๕
๕๓. สามเณรยศกร กุราช ๑๙ ๑๕๙ ป.ธ.๕
๕๔. สามเณรผดุงศักดิ์ จันทร์เกษ ๑๙ ๑๖๐ ป.ธ.๕
๕๕. สามเณรนิยม คูณสม ๑๙ ๑๖๑ ป.ธ.๕
๕๖. สามเณรณัฐวุฒิ อำคา ๑๘ ๑๖๒ ป.ธ.๕
๕๗. สามเณรคำหล้า ยินดี ๑๘ ๑๖๓ ป.ธ.๕
๕๘. สามเณรสลัก บุญลักษณ์ ๑๗ ๑๖๔ ป.ธ.๕
๕๙. สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม ๑๗ ๑๖๕ ป.ธ.๕
๖๐. สามเณรไมตรี เอกทัน ๑๗ ๑๖๖ ป.ธ.๕
๖๑. สามเณรศุภชัย เพชรฤทธิ์ ๑๖ ๑๖๗ ป.ธ.๕
๖๒. สามเณรครรชิต สอนศรี ๑๖ ๑๖๘ ป.ธ.๕
๖๓. พระมหาวงกฏ กิจฺจกาโร ทาเงิน ๓๗ ๑๗ ๑๒๒ ป.ธ.๖
๖๔. พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สุริวงศ์ ๒๙ ๑๒๓ ป.ธ.๖
๖๕. พระมหาสกล เขมจิตฺโต บุตตะวงศ์ ๒๕ ๑๒๔ ป.ธ.๖
๖๖. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี ๒๑ ๑๒๕ ป.ธ.๖
๖๗. สามเณรเหน่ง มุ่งหมาย ๑๙ ๑๒๖ ป.ธ.๖
๖๘. สามเณรประเวศ ปานกลาง ๑๙ ๑๒๗ ป.ธ.๖
๖๙. สามเณรบุญถม สะเกตมะวา ๑๘ ๑๒๘ ป.ธ.๖
๗๐. สามเณรอำนาจ จอกนาค ๑๘ ๑๒๙ ป.ธ.๖
๗๑. สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว ๑๗ ๑๓๐ ป.ธ.๖
๗๒. พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย ๒๙ ๖๖ ป.ธ.๗
๗๓. พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๔ ๖๗ ป.ธ.๗
๗๔. พระมหาอุทัย วรเมธี มหานุชิต ๒๒ ๖๘ ป.ธ.๗
๗๕. สามเณรสมร ภูดาสุวรรณ ๑๙ ๖๙ ป.ธ.๗
๗๖. สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๑๘ ๗๐ ป.ธ.๗
๗๗. พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ ๓๘ ๑๘ ๗๓ ป.ธ.๘
๗๘. พระมหาสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๓๓ ๑๑ ๗๔ ป.ธ.๘
๗๙. พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๒ ๑๐ ๗๕ ป.ธ.๘
๘๐. พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๗ ๗๖ ป.ธ.๘
๘๑. พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร ๒๕ ๗๗ ป.ธ.๘
๘๒. สามเณรพรพิทักษ์ สุขรี่ ๒๒ ๗๘ ป.ธ.๘
๘๓. สามเณรสำเร็จ บัวศรี ๒๑ ๗๙ ป.ธ.๘
๘๔. สามเณรเดชอุดม แสงบุญ ๒๒ ๒๙ ป.ธ.๙