รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระทองแสง จารุวณฺโณ บุดดีวงษ์ ๒๔ ๑๗๙ ป.๑-๒
๒. พระสมโภชน์ สิริปุญฺโญ วระโพธิ์ ๓๖ ๑๘๐ ป.๑-๒
๓. สามเณรเอกพงษ์ เสนาจัน ๑๖ ๑๘๑ ป.๑-๒
๔. สามเณรสันธาน รสจันทร์ ๑๕ ๑๘๒ ป.๑-๒
๕. สามเณรวิชัย บุษผล ๑๕ ๑๘๓ ป.๑-๒
๖. สามเณรเดชา ป้องชำนาญ ๑๔ ๑๘๔ ป.๑-๒
๗. สามเณรวิเลิศ นากเอก ๑๔ ๑๘๕ ป.๑-๒
๘. สามเณรสุบิน สีเสน ๑๔ ๑๘๖ ป.๑-๒
๙. สามเณรดนัย มีบุญ ๑๓ ๑๘๗ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรอธิวัฒน์ ทองมี ๑๓ ๑๘๘ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรบัณฑิต พร้อมสุข ๑๙ ๑๓๗ ป.ธ.๓
๑๒. สามเณรสิทธิพร วงษ์ศรี ๑๙ ๑๓๘ ป.ธ.๓
๑๓. สามเณรสุวัฒน์ เสนคะ ๑๗ ๑๓๙ ป.ธ.๓
๑๔. สามเณรยุทธนา แสนโคตร ๑๗ ๑๔๐ ป.ธ.๓
๑๕. สามเณรสุทธิวัฒน์ พละศักดิ์ ๑๖ ๑๔๑ ป.ธ.๓
๑๖. สามเณรพีระพงษ์ ประทุมลี ๑๖ ๑๔๒ ป.ธ.๓
๑๗. สามเณรศรีไพร แสงรุ่ง ๑๖ ๑๔๓ ป.ธ.๓
๑๘. สามเณรจตุประพล หันตุลา ๑๕ ๑๔๔ ป.ธ.๓
๑๙. สามเณรอานนท์ หาญสุวรรณ์ ๑๔ ๑๔๕ ป.ธ.๓
๒๐. พระมหาสิงหา ปภสฺสโร บุตรคูณ ๓๓ ๑๔๐ ป.ธ.๔
๒๑. พระมหาเอกชัย อุตฺตโม อรุณสุริยานนท์ ๔๑ ๑๔๑ ป.ธ.๔
๒๒. พระมหาบุญศรี ฐานวีโร ทองปลาย ๓๒ ๑๔๒ ป.ธ.๔
๒๓. พระมหาสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง ๓๐ ๑๔๓ ป.ธ.๔
๒๔. พระมหาวาที ทีปธมฺโม มานพ ๒๒ ๑๔๔ ป.ธ.๔
๒๕. สามเณรมงคล ดอกพุฒ ๑๘ ๑๔๕ ป.ธ.๔
๒๖. สามเณรทัสพล สุดหอม ๑๗ ๑๔๖ ป.ธ.๔
๒๗. สามเณรเกียรติยศ วิภาหะ ๑๗ ๑๔๗ ป.ธ.๔
๒๘. สามเณรแสงเพชร เขตสกุล ๑๖ ๑๔๘ ป.ธ.๔
๒๙. สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ ๑๖ ๑๔๙ ป.ธ.๔
๓๐. สามเณรสมบูรณ์ สร้างวัด ๑๖ ๑๕๐ ป.ธ.๔
๓๑. สามเณรสาคร นามสุขี ๑๖ ๑๕๑ ป.ธ.๔
๓๒. สามเณรสนธยา รินชารี ๑๕ ๑๕๒ ป.ธ.๔
๓๓. สามเณรกมล แสงทอง ๑๔ ๑๕๓ ป.ธ.๔
๓๔. พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๓๓ ๑๒๑ ป.ธ.๕
๓๕. พระมหากองแล อุปกาโร ศรีบุญ ๓๑ ๑๒๒ ป.ธ.๕
๓๖. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๖ ๑๒๓ ป.ธ.๕
๓๗. พระมหานิรุตติ์ วรปญฺโญ เฟื้อยใต้ ๒๒ ๑๒๔ ป.ธ.๕
๓๘. พระมหาวินัย วริสฺสโร อรรคฮาด ๒๑ ๑๒๕ ป.ธ.๕
๓๙. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๑๗ ๑๒๖ ป.ธ.๕
๔๐. พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๓๘ ๑๕ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๔๑. พระมหาสมหมาย มหาปุญฺโญ ทาลา ๓๔ ๑๑ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๔๒. พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๑ ๑๑ ๑๐๘ ป.ธ.๖
๔๓. พระมหาสังคม กิตฺติธโร ทองฝาง ๔๒ ๑๐ ๑๐๙ ป.ธ.๖
๔๔. พระมหาจิรศักดิ์ จิรปุญฺโญ ทองหอม ๓๐ ๑๑๐ ป.ธ.๖
๔๕. พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๗ ๑๑๑ ป.ธ.๖
๔๖. พระมหาศิริชัย วรปุตฺโต บุตรดาจักร ๒๓ ๑๑๒ ป.ธ.๖
๔๗. พระมหาณัฐกรณ์ ณฏฺฐวโร หลาบเงิน ๒๓ ๑๑๓ ป.ธ.๖
๔๘. สามเณรประยงค์ เมืองขวา ๒๐ ๑๑๔ ป.ธ.๖
๔๙. สามเณรชุติเทพ ศรีสุธรรม ๑๙ ๑๑๕ ป.ธ.๖
๕๐. สามเณรสีทา ศิรินัย ๑๘ ๑๑๖ ป.ธ.๖
๕๑. สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ ๑๗ ๑๑๗ ป.ธ.๖
๕๒. สามเณรโชคชัย คนไว ๑๗ ๑๑๘ ป.ธ.๖
๕๓. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๒ ๔๘ ป.ธ.๗
๕๔. พระมหาคำหล้า วราสโย ยินดี ๒๑ ๔๙ ป.ธ.๗
๕๕. สามเณรศุภชัย เพชรฤทธิ์ ๑๘ ๕๐ ป.ธ.๗
๕๖. สามเณรครรชิต สอนศรี ๑๘ ๕๑ ป.ธ.๗
๕๗. พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล อังคศุภรกุล ๔๐ ๒๐ ๕๕ ป.ธ.๘
๕๘. พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สุริวงศ์ ๓๑ ๕๖ ป.ธ.๘
๕๙. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี ๒๓ ๕๗ ป.ธ.๘
๖๐. พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ ๔๐ ๒๐ ๒๙ ป.ธ.๙
๖๑. พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๖ ๑๒ ๓๐ ป.ธ.๙
๖๒. สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๒๐ ๓๑ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๖๓. สามเณรสันติ เชื้อบริบุรณ์ ๑๕ ๑๗๐๖ ป.๑-๒
๖๔. สามเณรดารนัย สุนทรา ๑๔ ๑๗๐๗ ป.๑-๒
๖๕. สามเณรบุญเลิศ เจริญราช ๑๔ ๑๗๐๘ ป.๑-๒
๖๖. สามเณรศุภอรรถ จันบุรม ๑๓ ๑๗๐๙ ป.๑-๒
๖๗. สามเณรภัทรพงษ์ พรมนิล ๑๓ ๑๗๑๐ ป.๑-๒
๖๘. พระหมี ถิรธมฺโม ทาระจันทร์ ๒๔ ๘๕๖ ป.ธ.๓
๖๙. สามเณรวสันต์ ยางสิงอ้อ ๑๗ ๘๕๗ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรราชันย์ สุวรรณโชติ ๑๗ ๘๕๘ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรศักดา สีทา ๑๗ ๘๕๙ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์ ๑๕ ๘๖๐ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรยุทธนา สุโคตร ๑๘ ๖๕๑ ป.ธ.๔
๗๔. สามเณรวรจักร คำชัย ๑๘ ๖๕๒ ป.ธ.๔
๗๕. สามเณรพรสวรรค์ บุญเติม ๑๘ ๖๕๓ ป.ธ.๔
๗๖. สามเณรอมร เนรวงษ์ ๑๕ ๖๕๔ ป.ธ.๔
๗๗. สามเณรไกรวุฒิ สีลาบุตร ๒๐ ๔๐๐ ป.ธ.๕