รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระอุทัย อหึสโก วะกะกัน ๒๖ ๑๗๕ ป.๑-๒
๒. พระทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ ๒๕ ๑๗๖ ป.๑-๒
๓. พระพรชัย จิรวฑฺฒโน ลาญาติ ๓๗ ๑๗๗ ป.๑-๒
๔. พระสิริชัย สุทฺธสีโล ชาลี ๓๑ ๑๗๘ ป.๑-๒
๕. พระชาญวุฒิ อรุโณ มั่งเจริญ ๒๓ ๑๗๙ ป.๑-๒
๖. พระธวัชชัย ชุตินฺธโร ผลสวัสดิ์ ๒๒ ๑๘๐ ป.๑-๒
๗. สามเณรสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง ๑๖ ๑๘๑ ป.๑-๒
๘. สามเณรพลธสิทธิ์ ไฝ่ไร่ ๑๔ ๑๘๒ ป.๑-๒
๙. สามเณรศุภชัย พวงพั่ว ๑๓ ๑๘๓ ป.๑-๒
๑๐. พระทองแสง จารุวณฺโณ บุดดีวงษ์ ๒๕ ๙๘ ป.ธ.๓
๑๑. สามเณรเอกพงษ์ เสนาจัน ๑๗ ๙๙ ป.ธ.๓
๑๒. สามเณรสันติ เชื้อบริบูรณ์ ๑๖ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๑๓. สามเณรวิชัย บุษผล ๑๖ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๑๔. สามเณรสุบิน สีเสน ๑๕ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๑๕. สามเณรอธิวัฒน์ ทองมี ๑๔ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๑๖. สามเณรบัณฑิต พร้อมสุข ๒๐ ๑๐๕ ป.ธ.๔
๑๗. สามเณรจักรพงษ์ โพธิ์เมือง ๑๙ ๑๐๖ ป.ธ.๔
๑๘. สามเณรสุวัฒน์ เสนคะ ๑๘ ๑๐๗ ป.ธ.๔
๑๙. สามเณรวสันต์ ยางสิงอ้อ ๑๘ ๑๐๘ ป.ธ.๔
๒๐. สามเณรยุทธนา แสนโคตร ๑๘ ๑๐๙ ป.ธ.๔
๒๑. สามเณรพีระพงษ์ ประทุมลี ๑๗ ๑๑๐ ป.ธ.๔
๒๒. สามเณรธีรวิชช์ แสงรุ่ง ๑๗ ๑๑๑ ป.ธ.๔
๒๓. สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์ ๑๖ ๑๑๒ ป.ธ.๔
๒๔. สามเณรอานนท์ หาญสุวรรณ์ ๑๕ ๑๑๓ ป.ธ.๔
๒๕. พระมหาสิงหา ปภสฺสโร บุตรคูณ ๓๔ ๑๓๑ ป.ธ.๕
๒๖. พระมหาบุญศรี ฐานวีโร ทองปลาย ๓๓ ๑๓๒ ป.ธ.๕
๒๗. สามเณรมงคล ดอกพุฒ ๑๙ ๑๓๓ ป.ธ.๕
๒๘. สามเณรอุทัย พันธุ์เพียร ๑๙ ๑๓๔ ป.ธ.๕
๒๙. สามเณรพรสวรรค์ บุญเติม ๑๙ ๑๓๕ ป.ธ.๕
๓๐. สามเณรทัสพล สุดหอม ๑๘ ๑๓๖ ป.ธ.๕
๓๑. สามเณรเกียรติยศ วิภาหะ ๑๘ ๑๓๗ ป.ธ.๕
๓๒. สามเณรแสงเพชร เขตสกุล ๑๗ ๑๓๘ ป.ธ.๕
๓๓. สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ ๑๗ ๑๓๙ ป.ธ.๕
๓๔. สามเณรสาคร นามสุขี ๑๗ ๑๔๐ ป.ธ.๕
๓๕. สามเณรสนธยา รินชารี ๑๖ ๑๔๑ ป.ธ.๕
๓๖. สามเณรอมร เนรวงษ์ ๑๖ ๑๔๒ ป.ธ.๕
๓๗. สามเณรกมล แสงทอง ๑๕ ๑๔๓ ป.ธ.๕
๓๘. พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๓๔ ๑๕๔ ป.ธ.๖
๓๙. พระมหากองแล อุปกาโร ศรีบุญ ๓๒ ๑๕๕ ป.ธ.๖
๔๐. พระไพฑูรย์ วชิรธมฺโม ประทุมทิพย์ ๓๕ ๑๕๖ ป.ธ.๖
๔๑. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๗ ๑๕๗ ป.ธ.๖
๔๒. พระมหานิรุตติ์ วรปญฺโญ เฟื้อยใต้ ๒๓ ๑๕๘ ป.ธ.๖
๔๓. พระมหาวินัย วริสฺสโร อรรคฮาด ๒๒ ๑๕๙ ป.ธ.๖
๔๔. พระมหาไกรวุฒิ ปุตฺตวโร สีลาบุตร ๒๑ ๑๖๐ ป.ธ.๖
๔๕. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๑๘ ๑๖๑ ป.ธ.๖
๔๖. พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๓๙ ๑๖ ๘๔ ป.ธ.๗
๔๗. พระมหาสมหมาย มหาปุญฺโญ ทาลา ๓๕ ๑๒ ๘๕ ป.ธ.๗
๔๘. พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๒ ๑๒ ๘๖ ป.ธ.๗
๔๙. พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๘ ๘๗ ป.ธ.๗
๕๐. พระมหาศิริชัย วรปุตฺโต บุตรดาจักร ๒๔ ๘๘ ป.ธ.๗
๕๑. พระมหาณัฐกรณ์ ณฏฺฐวโร หลาบเงิน ๒๔ ๘๙ ป.ธ.๗
๕๒. พระมหาอุทัย ชินวโร ชินนะ ๒๓ ๙๐ ป.ธ.๗
๕๓. พระมหาประยงค์ ฐานวโร เมืองขวา ๒๑ ๙๑ ป.ธ.๗
๕๔. สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ ๑๘ ๙๒ ป.ธ.๗
๕๕. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๔๒ ๒๐ ๖๒ ป.ธ.๘
๕๖. พระมหาอนันต์ ธมฺมวโร ศรีภักดี ๓๗ ๑๗ ๖๓ ป.ธ.๘
๕๗. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๓ ๖๔ ป.ธ.๘
๕๘. พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย ยินดี ๒๒ ๖๕ ป.ธ.๘
๕๙. สามเณรครรชิต สอนศรี ๑๙ ๖๖ ป.ธ.๘
๖๐. พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย ๓๒ ๕๐ ป.ธ.๙
๖๑. พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร ๒๘ ๕๑ ป.ธ.๙
๖๒. พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๗ ๕๒ ป.ธ.๙
๖๓. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี ๒๔ ๕๓ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๖๔. พระอภิสิทธิ์ สิทฺธิธมฺโม บุษบงค์ ๒๔ ๑๒๓๗ ป.๑-๒
๖๕. สามเณรนันทพงษ์ สิทธิขุนทด ๑๓ ๑๒๓๘ ป.๑-๒
๖๖. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๑๓ ๑๒๓๙ ป.๑-๒
๖๗. สามเณรเทวา นีระมนต์ ๑๓ ๑๒๔๐ ป.๑-๒
๖๘. พระศักดิ์สิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต จำเริญ ๓๑ ๑๑ ๖๒๐ ป.ธ.๓
๖๙. พระสมโภชน์ สิริปุญฺโญ วระโพธิ์ ๓๗ ๖๒๑ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรวิจารณ์ แปรงทอง ๑๙ ๖๒๒ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรคมสันต์ ใจตรง ๑๘ ๖๒๓ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรอุทิศ ผิวอ่อน ๑๗ ๖๒๔ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรสมชาย เทียนทอง ๑๖ ๖๒๕ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรสันธาน รสจันทร์ ๑๖ ๖๒๖ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรกัณหา จำศรี ๑๖ ๖๒๗ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรเดชา ป้องชำนาญ ๑๕ ๖๒๘ ป.ธ.๓
๗๗. พระมหาเจษฎา วรจิตฺโต ดวงจิตร ๒๒ ๕๖๑ ป.ธ.๔
๗๘. สามเณรศักดา บัวกอ ๑๘ ๕๖๒ ป.ธ.๔
๗๙. สามเณรศักดา สีทา ๑๘ ๕๖๓ ป.ธ.๔
๘๐. สามเณรสุทธิวัฒน์ พละศักดิ์ ๑๗ ๕๖๔ ป.ธ.๔
๘๑. สามเณรสมศักดิ์ วิสายาน ๑๗ ๕๖๕ ป.ธ.๔
๘๒. สามเณรจตุประพล หันตุลา ๑๖ ๕๖๖ ป.ธ.๔
๘๓. สามเณรยุทธนา สุโคตร ๑๙ ๓๙๙ ป.ธ.๕