รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระมานพ สุภาจาโร ปานทอง ๒๓ ๑๕๓ ป.๑-๒
๒. พระวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นากเอก ๔๒ ๑๕๔ ป.๑-๒
๓. พระตะวัน ติกฺขปญฺโญ ใหลหลั่ง ๒๖ ๑๕๕ ป.๑-๒
๔. พระเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์ ๒๒ ๑๕๖ ป.๑-๒
๕. สามเณรวีระวุฒิ อังคะฮาด ๑๖ ๑๕๗ ป.๑-๒
๖. สามเณรอานนท์ กงค์ประโคน ๑๖ ๑๕๘ ป.๑-๒
๗. สามเณรสุรศักดิ์ การะเกด ๑๖ ๑๕๙ ป.๑-๒
๘. สามเณรภัทรวุฒิ ต้นวงศ์ ๑๕ ๑๖๐ ป.๑-๒
๙. สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน ๑๔ ๑๖๑ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง ๑๔ ๑๖๒ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรไกรสร จันทนันท์ ๑๔ ๑๖๓ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรดนุพล เหง้าโอสา ๑๓ ๑๖๔ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรอำนาจ มั่นจิตร ๑๓ ๑๖๕ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรอรรคพล เอื้องไข ๑๓ ๑๖๖ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๓ ๑๖๗ ป.๑-๒
๑๖. พระปวเรศ ฐานิโก ปุณณะหิตานนท์ ๕๒ ๗๑ ป.ธ.๓
๑๗. พระอุทัย อหึสโก วะกะกัน ๒๖ ๗๒ ป.ธ.๓
๑๘. พระนิมิตร ปริปุณฺโณ สอนสุข ๒๔ ๗๓ ป.ธ.๓
๑๙. พระชาญวุฒิ อรุโณ มั่งเจริญ ๒๓ ๗๔ ป.ธ.๓
๒๐. พระธวัชชัย ชุตินฺธโร ผลสวัสดิ์ ๒๒ ๗๕ ป.ธ.๓
๒๑. พระติ่ง อาภากโร จันทร์เพ็ง ๓๑ ๗๖ ป.ธ.๓
๒๒. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๑๔ ๗๗ ป.ธ.๓
๒๓. พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโญ วระโพธิ์ ๓๘ ๗๗ ป.ธ.๔
๒๔. สามเณรเอกพงษ์ เสนาจัน ๑๘ ๗๘ ป.ธ.๔
๒๕. สามเณรเดชา ป้องชำนาญ ๑๖ ๗๙ ป.ธ.๔
๒๖. สามเณรสุบิน สีเสน ๑๖ ๘๐ ป.ธ.๔
๒๗. พระมหาบัณฑิต วรธีโร พร้อมสุข ๒๑ ๘๓ ป.ธ.๕
๒๘. สามเณรวรจักร คำชัย ๒๐ ๘๔ ป.ธ.๕
๒๙. สามเณรสุวัฒน์ เสนคะ ๑๙ ๘๕ ป.ธ.๕
๓๐. สามเณรพงษ์อนันต์ พันธ์เจริญ ๑๘ ๘๖ ป.ธ.๕
๓๑. สามเณรพีระพงษ์ ประทุมลี ๑๘ ๘๗ ป.ธ.๕
๓๒. สามเณรบุญรัตน์ มาลีศรี ๑๗ ๘๘ ป.ธ.๕
๓๓. สามเณรจตุประพล หันตุลา ๑๗ ๘๙ ป.ธ.๕
๓๔. สามเณรวิไล บ่อชน ๑๖ ๙๐ ป.ธ.๕
๓๕. พระมหาสิงหา ปภสฺสโร บุตรคูณ ๓๕ ๑๐ ๑๐๒ ป.ธ.๖
๓๖. พระมหามงคล พีชวโร ดอกพุฒ ๒๐ ๑๐๓ ป.ธ.๖
๓๗. สามเณรอุทัย พันธุ์เพียร ๒๐ ๑๐๔ ป.ธ.๖
๓๘. สามเณรทัสพล สุดหอม ๑๙ ๑๐๕ ป.ธ.๖
๓๙. สามเณรสาคร นามสุขี ๑๘ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๔๐. สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ ๑๘ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๔๑. สามเณรสนธยา รินชารี ๑๗ ๑๐๘ ป.ธ.๖
๔๒. สามเณรอมร เนรวงษ์ ๑๗ ๑๐๙ ป.ธ.๖
๔๓. พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๓๕ ๘๙ ป.ธ.๗
๔๔. พระมหากองแล อุปกาโร ศรีบุญ ๓๓ ๙๐ ป.ธ.๗
๔๕. พระมหาไพฑูรย์ วชิรธมฺโม ประทุมทิพย์ ๓๖ ๙๑ ป.ธ.๗
๔๖. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๘ ๙๒ ป.ธ.๗
๔๗. พระมหาไกรวุฒิ ปุตฺตวโร สีลาบุตร ๒๒ ๙๓ ป.ธ.๗
๔๘. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๑๙ ๙๔ ป.ธ.๗
๔๙. พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๔๐ ๑๗ ๔๑ ป.ธ.๘
๕๐. พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๙ ๔๒ ป.ธ.๘
๕๑. พระมหาประยงค์ ฐานวโร เมืองขวา ๒๒ ๔๓ ป.ธ.๘
๕๒. พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม รอดทอง ๔๒ ๒๒ ป.ธ.๙
๕๓. พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สุริวงศ์ ๓๓ ๑๐ ป.ธ.๙
๕๔. พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย ยินดี ๒๓ ๑๐ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๕๕. พระสมชาย สมตฺโถ สุขเสริม ๒๑ ๑๒๙๘ ป.๑-๒
๕๖. สามเณรกฤษณพงษ์ ตรงประเสริฐ ๑๔ ๑๒๙๙ ป.๑-๒
๕๗. พระทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ ๒๖ ๔๖๓ ป.ธ.๓
๕๘. พระอภิสิทธิ์ สิทฺธิธมฺโม บุษบงค์ ๒๔ ๔๖๔ ป.ธ.๓
๕๙. สามเณรวิจารณ์ แปรงทอง ๒๐ ๔๑๔ ป.ธ.๔
๖๐. พระมหาคมเพชร จกฺกวโร พุทธจักร ๒๑ ๓๒๒ ป.ธ.๕
๖๑. สามเณรวสันต์ ยางสิงอ้อ ๑๙ ๓๒๓ ป.ธ.๕
๖๒. สามเณรศักดา สีทา ๑๙ ๓๒๔ ป.ธ.๕
๖๓. สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์ ๑๗ ๓๒๕ ป.ธ.๕