รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระจิรศักดิ์ กิตฺติสาโร เกิดสุภาพ ๓๐ ๑๔๔ ป.๑-๒
๒. พระสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๓ ๑๔๕ ป.๑-๒
๓. พระธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว ๒๘ ๑๔๖ ป.๑-๒
๔. พระเอกพันธ์ อธิปญฺโญ บุตรอุดม ๒๗ ๑๔๗ ป.๑-๒
๕. พระสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๒๗ ๑๔๘ ป.๑-๒
๖. สามเณรประคุณ ปรือปรัก ๑๗ ๑๔๙ ป.๑-๒
๗. สามเณรนัฐพงษ์ วรรณา ๑๖ ๑๕๐ ป.๑-๒
๘. สามเณรบัญชา ดำหงษ์ ๑๕ ๑๕๑ ป.๑-๒
๙. สามเณรจตุภูมิ แสนคำ ๑๕ ๑๕๒ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรปรีชา โพธิ์ภา ๑๔ ๑๕๓ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรโชคชัย พิมพ์ทรัพย์ ๑๔ ๑๕๔ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรธนบดี ชาลี ๑๔ ๑๕๕ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรแสนภูมิ โพธิ์ไทร ๑๔ ๑๕๖ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม ๑๔ ๑๕๗ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรศราวุฒิ เมตมาตย์ ๑๔ ๑๕๘ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรดำรงค์ ปิ่นปก ๑๓ ๑๕๙ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรนิรัญชัย วงค์พุทธา ๑๓ ๑๖๐ ป.๑-๒
๑๘. สามเเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ ๑๓ ๑๖๑ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรสุริยา ชาชิโย ๑๓ ๑๖๒ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรภาณุพงษ์ เสนาะพงษ์ ๑๓ ๑๖๓ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรณัฐพงษ์ เจนประโคน ๑๒ ๑๖๔ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรพงศกร สมานทอง ๑๒ ๑๖๕ ป.๑-๒
๒๓. พระมานพ สุภาจาโร ปานทอง ๒๔ ๘๓ ป.ธ.๓
๒๔. พระสิริชัย สุทฺธสีโล ชาลี ๓๓ ๘๔ ป.ธ.๓
๒๕. พระเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์ ๒๓ ๘๕ ป.ธ.๓
๒๖. พระตะวัน ติกฺขปญฺโญ ใหลหลั่ง ๒๘ ๘๖ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรอิสระ เสนาะพงษ์ ๑๖ ๘๗ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรพลธสิทธิ์ ไฝ่ไร่ ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน ๑๕ ๘๙ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๔ ๙๐ ป.ธ.๓
๓๑. พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๒๗ ๗๐ ป.ธ.๔
๓๒. พระมหาติ่ง อาภากโร จันทร์เพ็ง ๓๒ ๗๑ ป.ธ.๔
๓๓. สามเณรสุรพงศ์ พามี ๑๖ ๗๒ ป.ธ.๔
๓๔. พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโญ วระโพธิ์ ๓๙ ๕๑ ป.ธ.๕
๓๕. สามเณรบุญส่ง ร่างดี ๑๙ ๕๒ ป.ธ.๕
๓๖. สามเณรเอกชัย วงษ์คำชัย ๑๘ ๕๓ ป.ธ.๕
๓๗. สามเณรสุบิน สีเสน ๑๗ ๕๔ ป.ธ.๕
๓๘. พระมหาปิยวัฒน์ ปภสฺสโร แวงคำ ๓๒ ๑๑๐ ป.ธ.๖
๓๙. พระมหาบัณฑิต วรธีโร พร้อมสุข ๒๒ ๑๑๑ ป.ธ.๖
๔๐. สามเณรพงษ์อนันต์ พันธ์เจริญ ๑๙ ๑๑๒ ป.ธ.๖
๔๑. สามเณรพีระพงษ์ ประทุมลี ๑๙ ๑๑๓ ป.ธ.๖
๔๒. สามเณรจตุประพล หันตุลา ๑๘ ๑๑๔ ป.ธ.๖
๔๓. สามเณรกมล แสงทอง ๑๗ ๑๑๕ ป.ธ.๖
๔๔. พระมหาสิงหา ปภสฺสโร บุตรคูณ ๓๖ ๑๑ ๗๓ ป.ธ.๗
๔๕. พระมหาจุ่น จนฺทปญฺโญ ใจภักดี ๓๒ ๗๔ ป.ธ.๗
๔๖. พระมหาวินัย วริสฺสโร อรรคฮาด ๒๔ ๗๕ ป.ธ.๗
๔๗. สามเณรทัศพล สุดหอม ๒๐ ๗๖ ป.ธ.๗
๔๘. สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ ๑๙ ๗๗ ป.ธ.๗
๔๙. สามเณรสนธยา รินชารี ๑๘ ๗๘ ป.ธ.๗
๕๐. พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๓๖ ๑๐ ๕๕ ป.ธ.๘
๕๑. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๙ ๕๖ ป.ธ.๘
๕๒. พระมหาศิริชัย วรปุตฺโต บุตรดาจักร ๒๖ ๕๗ ป.ธ.๘
๕๓. สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ ๒๐ ๕๘ ป.ธ.๘
๕๔. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๒๐ ๕๙ ป.ธ.๘
๕๕. พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๓๐ ๑๓ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๕๖. พระสว่าง วิสุทฺโธ เชื้อดี ๔๑ ๑๖๑๓ ป.๑-๒
๕๗. สามเณรอภิรุทธิ์ ศรีดีเลิศ ๑๖ ๑๖๑๔ ป.๑-๒
๕๘. สามเณรนพรัตน์ จิตจารักษ์ ๑๔ ๑๖๑๕ ป.๑-๒
๕๙. สามเณรสุประสิทธิ์ นันทะแสน ๑๓ ๑๖๑๖ ป.๑-๒
๖๐. พระวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นากเอก ๔๕ ๖๓๔ ป.ธ.๓
๖๑. สามเณรสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง ๑๘ ๖๓๕ ป.ธ.๓
๖๒. สามเณรเพิ่มพูล พันธ์วิลัย ๑๗ ๖๓๖ ป.ธ.๓
๖๓. สามเณรสุรศักดิ์ การะเกด ๑๗ ๖๓๗ ป.ธ.๓
๖๔. สามเณรภัทรวุฒิ ต้นวงศ์ ๑๖ ๖๓๘ ป.ธ.๓
๖๕. สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง ๑๕ ๖๓๙ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรไกรสร จันทนันท์ ๑๕ ๖๔๐ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรดนุพล เหง้าโอสา ๑๕ ๖๔๑ ป.ธ.๓
๖๘. สามเณรอำนาจ มั่นจิตร ๑๔ ๖๔๒ ป.ธ.๓
๖๙. พระมหาฉาง ธมฺมสกฺโก สวนแก้ว ๓๖ ๑๖ ๔๒๗ ป.ธ.๔
๗๐. พระมหาทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ ๒๗ ๔๒๘ ป.ธ.๔
๗๑. สามเณรกฤษฎา ชาติดำดี ๑๗ ๔๒๙ ป.ธ.๔
๗๒. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๑๕ ๔๓๐ ป.ธ.๔
๗๓. พระมหาศักดา วรสกฺโก บัวกอ ๒๐ ๒๑๔ ป.ธ.๕
๗๔. สามเณรเดชา ป้องชำนาญ ๑๗ ๒๑๕ ป.ธ.๕