รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๓๖ ๒๐๘ ป.๑-๒
๒. สามเณรนราวิชญ์ สีดำดี ๑๙ ๒๐๙ ป.๑-๒
๓. สามเณรรัฐพล มีบุญ ๑๙ ๒๑๐ ป.๑-๒
๔. สามเณรสี พรมภักดิ์ ๑๗ ๒๑๑ ป.๑-๒
๕. สามเณรธีระวัฒน์ ลูมา ๑๖ ๒๑๒ ป.๑-๒
๖. สามเณรอนุวัฒน์ หล้าลุน ๑๖ ๒๑๓ ป.๑-๒
๗. สามเณรทวีวัฒน์ บุตรดา ๑๖ ๒๑๔ ป.๑-๒
๘. สามเณรสุรัตน์ สุขเพ็ง ๑๖ ๒๑๕ ป.๑-๒
๙. สามเณรพงศ์พันธ์ ตนนาชำ ๑๕ ๒๑๖ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรจรัญ บุญสรรค์ ๑๕ ๒๑๗ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรพุทธินันท์ เวชสิทธิ์ ๑๕ ๒๑๘ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรอภิชาติ อาทวัง ๑๔ ๒๑๙ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรอนุรักษ์ เสาเวียง ๑๔ ๒๒๐ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรนันทวัฒน์ ใจตรง ๑๔ ๒๒๑ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรบอย เข็มมี ๑๔ ๒๒๒ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรสิทธิชัย ภูโตนนา ๑๔ ๒๒๓ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรวิทยา ฤทธิ์เดช ๑๔ ๒๒๔ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรสุรสีห์ ยสะกะ ๑๓ ๒๒๕ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรสกุลรัตน์ เข็มมา ๑๓ ๒๒๖ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรศุฬศักดิ์ บุญวงศ์ ๑๓ ๒๒๗ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรสถาพร ศิริวงศ์ ๑๓ ๒๒๘ ป.๑-๒
๒๒. พระจิรศักดิ์ กิตฺติสาโร เกิดสุภาพ ๓๑ ๘๘ ป.ธ.๓
๒๓. พระสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๔ ๘๙ ป.ธ.๓
๒๔. พระสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๒๘ ๙๐ ป.ธ.๓
๒๕. สามเณรบัญชา ดำหงษ์ ๑๖ ๙๑ ป.ธ.๓
๒๖. สามเณรจตุภูมิ แสนคำ ๑๖ ๙๒ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรธีรศักดิ์ ทุมาสิงห์ ๑๖ ๙๓ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรธนบดี ชาลี ๑๕ ๙๔ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรบัณฑิต อินทริง ๑๕ ๙๕ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรสุริยา ชาชิโย ๑๔ ๙๖ ป.ธ.๓
๓๑. สามเณรภาณุพงษ์ เสนาะพงษ์ ๑๔ ๙๗ ป.ธ.๓
๓๒. สามเณรณัฐพงษ์ เจนประโคน ๑๓ ๙๘ ป.ธ.๓
๓๓. พระมหามานพ สุภาจาโร ปานทอง ๒๕ ๕๙ ป.ธ.๔
๓๔. พระมหาเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์ ๒๔ ๖๐ ป.ธ.๔
๓๕. พระมหาตะวัน ติกฺขปญฺโญ ใหลหลั่ง ๒๙ ๖๑ ป.ธ.๔
๓๖. สามเณรเพิ่มพูล พันธ์วิลัย ๑๘ ๖๒ ป.ธ.๔
๓๗. สามเณรวรรณรงค์ ลูกบัว ๑๗ ๖๓ ป.ธ.๔
๓๘. สามเณรดนัย มีบุญ ๑๗ ๖๔ ป.ธ.๔
๓๙. สามเณรอิสระ เสนาะพงษ์ ๑๗ ๖๕ ป.ธ.๔
๔๐. สามเณรดนุพล เหง้าโอสา ๑๖ ๖๖ ป.ธ.๔
๔๑. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๕ ๖๗ ป.ธ.๔
๔๒. พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๒๘ ๕๙ ป.ธ.๕
๔๓. สามเณรกฤษฎา ชาติดำดี ๑๘ ๖๐ ป.ธ.๕
๔๔. สามเณรสุรพงศ์ พามี ๑๗ ๖๑ ป.ธ.๕
๔๕. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๑๖ ๖๒ ป.ธ.๕
๔๖. พระมหาพงศักดิ์ สิริคุตฺโต พรมวงศ์ ๓๗ ๑๑ ๑๓๑ ป.ธ.๖
๔๗. พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ ยางสิงอ้อ ๒๑ ๑๓๒ ป.ธ.๖
๔๘. สามเณรศักดา สีทา ๒๑ ๑๓๓ ป.ธ.๖
๔๙. สามเณรบุญส่ง ร่างดี ๒๐ ๑๓๔ ป.ธ.๖
๕๐. สามเณรวัชรพงษ์ วิชัยโคตร ๑๙ ๑๓๕ ป.ธ.๖
๕๑. สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์ ๑๙ ๑๓๖ ป.ธ.๖
๕๒. สามเณรเดชา ป้องชำนาญ ๑๘ ๑๓๗ ป.ธ.๖
๕๓. สามเณรสุบิน สีเสน ๑๘ ๑๓๘ ป.ธ.๖
๕๔. พระมหาอดุลย์ อตุลธมฺโม กังวาฬกุล ๕๒ ๔๒ ป.ธ.๗
๕๕. พระมหาพงษ์อนันต์ วราโภ พันธ์เจริญ ๒๐ ๔๓ ป.ธ.๗
๕๖. พระมหาสาคร วรนาโม นามสุขี ๒๐ ๔๔ ป.ธ.๗
๕๗. พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส ประทุมลี ๒๐ ๔๕ ป.ธ.๗
๕๘. สามเณรจตุประพล หันตุลา ๑๙ ๔๖ ป.ธ.๗
๕๙. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๖ ๑๐ ๒๕ ป.ธ.๙
๖๐. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๓๐ ๒๖ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๖๑. พระสมบัติ สีลเตโช ดำบรรพ์ ๓๖ ๑๖ ๑๗๒๖ ป.๑-๒
๖๒. พระณัฐบูรณ์ สนฺตจิตฺโต จิตรวิมลรัตน์ ๔๘ ๑๗๒๗ ป.๑-๒
๖๓. สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา ๑๔ ๑๗๒๘ ป.๑-๒
๖๔. สามเณรอนันต์ สมแพง ๑๔ ๑๗๒๙ ป.๑-๒
๖๕. สามเณรอดิเทพ อึ่งสูงเนิน ๑๓ ๑๗๓๐ ป.๑-๒
๖๖. พระพรชัย จิรวฑฺฒโน ลาญาติ ๔๑ ๖๕๒ ป.ธ.๓
๖๗. พระศิริพงษ์ สิริคุตฺโต คุ้มวงษ์ ๒๗ ๖๕๓ ป.ธ.๓
๖๘. พระธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว ๒๙ ๖๕๔ ป.ธ.๓
๖๙. พระเอกพันธ์ อธิปญฺโญ บุตรอุดม ๒๘ ๖๕๕ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรนัฐพงษ์ วรรณา ๑๗ ๖๕๖ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรอภิรุทธิ์ ศรีดีเลิศ ๑๗ ๖๕๗ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรโชคชัย พิมพ์ทรัพย์ ๑๕ ๖๕๘ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม ๑๕ ๖๕๙ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรดำรงค์ ปิ่นปก ๑๕ ๖๖๐ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ ๑๔ ๖๖๑ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรสุประสิทธิ์ นันทะแสน ๑๔ ๖๖๒ ป.ธ.๓
๗๗. สามเณรพงศกร สมานทอง ๑๓ ๖๖๓ ป.ธ.๓
๗๘. พระมหาวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นากเอก ๔๖ ๓๒๘ ป.ธ.๔
๗๙. สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน ๑๖ ๓๒๙ ป.ธ.๔
๘๐. พระมหาทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ ๒๘ ๒๔๕ ป.ธ.๕
๘๑. พระมหาติ่ง อาภากโร จันทร์เพ็ง ๓๓ ๒๔๖ ป.ธ.๕

Views: 5